Programma

INLEIDING: 

De Partij van de Ouderen heeft reden van bestaan

Het kan u niet ontgaan zijn: sinds 2014 heeft Amsterdam met de Partij van de Ouderen een echte lokale partij die te vuur en te zwaard vecht voor onze ouderen. En dat is meer dan nodig in een groeiende en vergrijzende stad. 

Want laten we de feiten eens op een rijtje zetten:

  • 180.000 Amsterdammers (20%) zijn op dit moment 55-plus.
  • 100.000 Amsterdammers daarvan zijn 65 jaar of ouder.
  • De overige 80.000 Amsterdammers komen binnen 10 jaar in dezelfde leeftijdscategorie. 

Maar net zo min als de ene jongere de andere niet is, zijn ook de wensen en behoeften van ouderen natuurlijk heel verschillend. En misschien denkt u wel: “Ik voel me helemaal niet oud, dus wat moet ik met een ouderenpartij?”. Lees dan vooral verder! 

Ook voor alle Amsterdammers die zich jong voelen en een fijn leven leiden, kan de Partij van de Ouderen veel betekenen. Want in het Amsterdamse ouderenbeleid gaat de aandacht van het stadsbestuur veel te vaak uit naar de schaduwzijden van het ouder worden. Armoede, eenzaamheid, zorg, passende woonruimte en toegankelijkheid etc. Ook voor de Partij van de Ouderen zijn dit speerpunten waar wij ons dagelijks voor inzetten. Maar in Amsterdam moet iedereen mee kunnen doen: oud of jong, zwart of wit, arm of rijk, ziek of gezond. Daarom ook de toevoeging ‘Hart voor Amsterdam’ aan onze naam.

Wij hebben geen oplossingen voor het ouder worden. Dat gaat vanzelf. Wij kunnen echter wel helpen om het ouder worden comfortabeler te maken. En die aanvliegroute is voor iedereen anders. Voor de één is een verzorgingshuis in de vertrouwde buurt of goede thuiszorg van levensbelang. Voor de ander is een beloopbare OV-halte, een volkstuintje en ook in de avonden nog veilig over straat kunnen lopen, de sleutel tot prettig ouder worden. Minder draagkrachtig? Dan is het mogen gebruiken van de Amsterdam-pas enorm belangrijk om onder de mensen te kunnen blijven. Voor de andere senior gaat het juist weer om baankansen op de arbeidsmarkt om de ervaring te kunnen blijven inzetten. 

Elke Amsterdammer die ouder is of ouder wordt heeft dus zijn eigen wensen, mogelijkheden, zorgen en behoeften. Ouder worden levert moeilijkheden op, maar biedt ook kansen. De Partij van de Ouderen met Hart voor Amsterdam wil uw problemen kleinhouden en de kansen benutten. Dat doen we door ons in te zetten voor maatwerk. Niet alles over één kam scheren maar écht kijken naar de mensen. 

Wij praten niet over u. Wij praten met u. 

In ons verkiezingsprogramma ‘Hart voor onze Ouderen; Hart voor Amsterdam’, presenteren wij onze glasheldere keuzes voor Amsterdam. Daarbij kiezen wij er vol overtuiging voor om de kracht van ouderen te benutten en ze een politieke stem te geven. Met de menselijke maat als leidraad.

 

UW LIJSTTREKKER WIL VAN SOEST

 

Beste Amsterdammer,

Even voorstellen, mijn naam is Wil van Soest. Al acht jaar lang heb ik de eer om u te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Amsterdam!

Als enige lokale partij van de stad zijn wij de afgelopen jaren een vaste waarde gebleken met een eigen Mokums geluid. Iedere Amsterdammer die tussen de  gemeentelijke wal en het schip dreigt te raken weet ons te vinden. Om de lokale belangen nog krachtiger te kunnen dienen, doen we deze verkiezingen dan ook mee onder de naam: Partij van de Ouderen met Hart voor Amsterdam

In tegenstelling tot de landelijke partijen, die voor hun verkiezingscampagne miljoenen euro’s subsidie krijgen van het kabinet, moeten wij als lokale partij alles zelf bekostigen. En dat doen wij met liefde voor u en voor de stad. Op 16 maart 2022 mag u weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad en wij willen met volle overtuiging door. Maar ik zie het allereerst ook als mijn plicht om, vóór de stembusgang, verantwoording aan u af te leggen over waar ik me in de afgelopen periode mee bezig gehouden heb. 

Allereerst komen wij op voor de oudere medemens. In de gemeenteraad van Amsterdam is de gemiddelde leeftijd 40-45 jaar en daardoor worden de ouderen nog weleens vergeten. Tijdens de coronacrisis heeft juist deze groep mensen heel wat voor de kiezen gehad. Denk daarbij vooral aan de verpleeghuizen waar zich menselijke drama’s hebben voltrokken. Niemand meer op bezoek mogen hebben en ouderen die daardoor eenzaam moesten sterven zonder afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren. Mijn maag keert ervan om als ik er weer aan denk.  

Wij luisteren naar u. We komen bij u thuis, we praten met u en we bekijken wat de mogelijkheden zijn om uw problemen op te lossen. De menselijke maat als leidraad. Samen met de fractieleden zijn we tot in de haarvaten van de stadsdelen aanwezig en zetten wij ons dagelijks met hart en ziel in voor de Amsterdammers. Samen met de bewoners werken we aan een sociale, groene, veilige en bereikbare leefomgeving.

 

Daarbij hebben we ook altijd constructief samengewerkt met andere partijen. Of het nu om ondernemers gaat die moeten wijken voor woningbouw, over de ergernis van het afval op straat met ratten als gevolg of de woonboten die met belachelijke precario-prijsstijgingen de stad uitgejaagd worden. Maar ook de eigenaren van de rondvaartboten die moeten loten om hun eigen varende culturele erfgoed nog op de grachten te kunnen houden, de woonwagenbewoners die zich niet gehoord voelen en en de grote groep Amsterdammers die zich tegen het plaatsen van windturbines in woonwijken verzetten, vonden bij ons een luisterend oor en politiek wapperende handen. Met schriftelijke vragen, moties en initiatiefvoorstellen hebben wij het altijd en onvermoeibaar voor al deze mensen opgenomen. 

Wij namen stelling tegen het uitkleden van de zorg, voor de mensen met dementie die langer thuis moeten blijven wonen maar dat eigenlijk niet meer kunnen. We hebben initiatieven ingediend om de mensen niet uit hun vertrouwde omgeving te halen maar juist met kleinschalige verzorgingshuizen in de buurten te kunnen laten blijven wonen. Wij hebben ons uitgesproken tegen de verloedering, armoede en achteruithollende leefbaarheid van de wijken. Het is zo dat 42% van de bewoners van sociale huurwoningen, behoren tot de laagste inkomens van onze stad. Dat zijn zorgen waar ik van wakker kan liggen maar die me ook elke dag weer motiveren om te blijven knokken. 

En daar ga ik graag mee door. Er is namelijk meer dan genoeg te doen. Als lijsttrekker van de Partij van de Ouderen met Hart voor Amsterdam vraag ik daarom weer om uw stem en om uw vertrouwen

Ik ben er klaar voor! 

Wil van Soest        

1. Hart voor OUDEREN in Amsterdam

 

Ouder worden in onze mooie stad brengt uitdagingen met zich mee. Krijg ik nog wel de zorg die ik nodig heb? Kan ik nog in mijn huis blijven wonen? Is er nog openbaar vervoer in de buurt? En wordt mijn stem nog wel gehoord? Bij de Partij van de Ouderen met Hart voor Amsterdam kunt u erop rekenen dat wij iedere dag weer knokken om hier de juiste antwoorden op te realiseren. 

 

1.1 BESTUREN

 

WETHOUDER Ouderenbeleid!

De Partij van de Ouderen is er klaar voor om mee te besturen! Graag leveren wij de eerste wethouder Ouderenbeleid van Amsterdam. Elke Amsterdammer die ouder is of ouder wordt heeft zijn eigen wensen, mogelijkheden, zorgen en behoeften. Ouder worden levert moeilijkheden op, maar biedt ook kansen. De Partij van de Ouderen wil de problemen kleinhouden en de kansen benutten. Dat doen we door ons in te zetten voor maatwerk. Niet alle ouderen over één kam scheren maar écht kijken naar de mensen. De eerste wethouder Ouderenbeleid gaat dat doen met de menselijke maat als leidraad van het beleid. 

 

1.2 LAAT OUDEREN MEEBESLISSEN

 

Betrek ouderen met ADVIESRAAD 

Armoede, eenzaamheid, mee willen doen op de arbeidsmarkt, ideeën voor doorstroming op de huizenmarkt of het aanwenden van de jarenlange kennis en ervaring zijn zomaar wat thema’s die ouderen raken of waar ze juist aan bij kunnen dragen. Daarom moeten mondige senioren geholpen worden om te komen tot een goed functionerende Adviesraad voor Ouderen. Zij kunnen wethouders én raadsleden gevraagd en ongevraagd voorzien van advies en organiseren jaarlijks een Rondetafelgesprek Ouderen.

 

Geef college geen BLANCO CHEQUE 

Te vaak hebben we de afgelopen collegeperiode gezien dat de raad met de rug tegen de muur stond bij ingrijpende beslissingen van het college. Door de zogenaamde ‘mandatering’ kan het stadsbestuur besluiten nemen buiten de raad om. Wij willen een herijking van deze lijst die in de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad wordt voorgelegd om invloed op uit te kunnen oefenen.  

 

Geef oudere bewoners EEN STEM bij belangrijke beslissingen 

Minimaal 1/3e leden BURGERRADEN boven de 50 jaar

Minimaal 1/3e leden STADSDEELCOMMISSIE boven de 50 jaar 

Minimaal 1/3e leden OVERLEG- en adviesorganen boven de 50 jaar 

Oudere bewoners AAN TAFEL bij alle beslis-organen

 

 

1.3 ZORG & WELZIJN

 

De zorg staat door de bezuinigingen onder grote druk. Elementair recht op zorg dreigt te verdwijnen. De gemeente moet menselijke en betaalbare zorg blijven bieden. Dagbesteding voor ouderen en gehandicapten worden in de eigen wijk georganiseerd. De huidige AWBZ-voorzieningen blijven in stand bij overgang naar de gemeente. Ze mogen niet worden uitgekleed tot bijstandsniveau. Er komen ouderenadviseurs in de zorgkantoren. Er wordt een eigen gemeentelijke zorginspectie opgericht. Het welzijnswerk speelt daarnaast een belangrijke rol in de samenleving. Er moet meer aandacht komen voor het isolement en de grote vereenzaming van ouderen. Burgerparticipatie en buurtinitiatieven worden gefaciliteerd. De niet te missen bijdrage van ouderen in vrijwilligerswerk en mantelzorg als cement voor de maatschappij, verdient meer erkenning en moet worden gefaciliteerd. De gemeente bevordert en faciliteert de particuliere initiatieven voor blijvende deelname van ouderen in de leefomgeving, zoals in huiskamerrestaurants, Gast aan Tafel, senioren in het zonnetje, Doe een Wens enz.

 

Strijd tegen EENZAAMHEID 

Eenzaamheid is de afgelopen jaren toegenomen en een probleem wat veel Amsterdammers raakt. Ruim 15% van de Amsterdammers voelt zich chronisch eenzaam. En 38% heeft regelmatig last van eenzame gevoelens. Dat betekent dat ruim 312.000 stadsgenoten kampen met eenzaamheid. De coronacrisis en maatregelen hebben de eenzaamheid alleen maar verder vergroot. De Partij van de Ouderen pleit voor een pakket aan maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan. 

 

Koester onze MANTELZORGERS

Mantelzorgers zijn hun gewicht in goud waard! Zij zijn cruciaal zijn voor het welzijn van de mensen die dat nodig hebben. Zeker ook bij eenzaamheid. Wij willen het mantelzorgcompliment van 200,- euro per jaar in ere herstellen en waar mogelijk zelfs verhogen. Parkeren en het OV voor mantelzorgers moet gratis worden.

 

Heropen het VERZORGINGSHUIS

Verzorgingshuizen sloten afgelopen jaren massaal de deuren. Mensen die ‘te goed’ zijn voor het verpleeghuis en ‘te slecht’ om naar te huis te gaan, belanden daardoor in een zorg-vacuüm met schrijnende situaties tot gevolg. Wij zijn van mening dat het verzorgingshuis terug moet komen. Heropening kan ook helpen tegen de enorme woningnood. De marktwerking moet eruit. 

 

Draai bezuinigingen THUISZORG terug 

Mensen die recht hebben op thuiszorg of hulp in de huishouding zijn de afgelopen jaren gekort in hun uren. Wij willen goede thuiszorg en hulp in huis voor alle Amsterdammers die dat nodig hebben. Daarbij is het belangrijk dat mensen niet steeds een nieuw gezicht voor zich zien; maar zoveel mogelijk een vaste thuishulp hebben. 

 

Terugkeer van de WIJKZUSTER 

De wijkzuster kan maatwerk aan huis leveren. De wijkzuster zorgt voor hulp op medisch gebied, maar heeft ook een sociale-, signalerende- en regiefunctie bij vereenzaming of verwaarlozing. Daarnaast zorgt de wijkzuster onder andere voor lijf gebonden hulp, keukentafelgesprekken met Amsterdamse ouderen en een medicijn-check.

 

Maak een VITALITEIT-CHECK mogelijk

Dit onderzoek – op vrijwillige basis – kan aan het licht brengen of ouderen nog veilig kunnen lopen, in balans zijn en voldoende spierkracht hebben. Als dat onvoldoende of niet het geval is, kunnen mensen een hulpmiddel krijgen. Mee kunnen blijven doen is het devies.  

 

Meer LIEF-&-LEEDSTRATEN 

Op ons initiatief telt Amsterdam nu 54 Lief-en-Leedstraten, waarbij één of twee bewoners vrijwillig de kar trekken om onderlinge contacten met de buren te versterken. het even kan helpen buren elkaar, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mensen uit een isolement blijven. Dit succesvolle initiatief willen we breder over de stad uitrollen. 

 

GA-EROP-UIT-AGENDA

We willen een maandelijkse ga-erop-uit-agenda per stadsdeel waarin alle activiteiten die er voor ouderen te doen zijn overzichtelijk in te vinden zijn. Klaverjasavonden, buurtfeesten, zanguitvoeringen, voorstellingen, concerten en ga zo maar door. Hiermee zijn ouderen op de hoogte en worden ze enthousiast gemaakt om de deur uit te gaan en mensen te ontmoeten. De gemeente moet dit initiëren en huis aan huis laten bezorgen.  

 

Goede DAGBESTEDING voor ouderen en meer BUURTHUIZEN

 

SPORTVOORZIENINGEN in openbare ruimte

Sport en spel bevorderen integratie en participatie, ook van ouderen. Er komen meer sportvoorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte (o.a. schaaktafels, vissteigers, jeu de boules banen). Ouderen moeten met hun Stadspas gebruik kunnen maken van gemeentelijke sportaccommodaties. Geen waterbelasting in zwembaden.

1.4 WONEN

 

Ouderen willen en moeten langer zelfstandig blijven wonen in betaalbare huisvesting. Wij willen dat de gemeente nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen actief bevordert. Er moet voldoende huurvoorraad voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen blijven. De gemeente maakt scherpe afspraken met woningbouwcorporaties over instandhouding betaalbare woningen. Verkoop van sociale huurwoningen wordt tegengegaan. Leegstaande kantoren worden verbouwd tot groepswoningen voor ouderen, zoals de stichting ‘Eigenwijs met Leegstand’ nastreeft. Starters op de woningmarkt moeten meer kansen krijgen.

 

Gemeentelijke WONINGCORPORATIE 

Na het jarenlang aan de markt overgelaten te hebben, kunnen we concluderen dat het tekort aan woningen alleen maar verder opgelopen is. Hoog tijd om de regie terug te pakken. De gemeente moet zelf weer verantwoordelijk zijn voor het realiseren van voldoende woningen voor Amsterdammers met een lager- of middeninkomen. Leegstaand vastgoed opkopen worden voor het realiseren van meer woningen. Overbodig en leegstaand gemeentelijk vastgoed moet getransformeerd worden naar (senioren)woningen. 

 

Gemeentelijke WONINGBOUW

De gemeente Amsterdam moet zelf weer de regie krijgen over woningbouw met een eigen gemeentelijke woningbouw. Bepaal zelf welke woningen er eerst gebouwd moeten worden. Richt weer een eigen architectenbureau op en bepaal zelf welke grondprijs daaraan verbonden is. 

 

Ouderen zijn de OPLOSSING niet het probleem  

Ouderen die hun huis ‘ontgroeid’ zijn willen niks liever dan naar een (veel) kleinere woning verhuizen op de begane grond of in een gebouw waar wel een lift is. Echter, wanneer zij dit aangeven bij hun huisbaas, meestal een woningbouwvereniging, dan worden ze beleefd aangehoord maar krijgen vervolgens nul opties aangereikt. De woningbouwvereniging wil de ouderen wel graag kwijt uit hun grote huizen, maar niet met de intentie om de woningcrisis op te lossen. Nee, alleen om het na vertrek voor een flink hogere huur te kunnen verhuren. Je zou denken dat er dus ook voor de verhuurder alle belang is om de oudere huurder van groot naar klein en van hoog naar laag te helpen. Het omgekeerde is helaas waar. Want de wensen van de ouderen liggen nu juist in het segment waar de verhuurder weinig aan verdient. Een woning met een lage sociale huurprijs op een gewilde plaats. De woningbouwvereniging biedt de aspirant-verhuizers dan een veel duurdere (marktconforme) woning aan in nieuw ontwikkelde gebieden aan de rand van de stad met amper openbaar vervoer in de buurt. Dat ouderen daarvoor bedanken is begrijpelijk. Maar dat ze dan vervolgens de zwarte piet toegespeeld krijgen, omdat ze de doorstroming zouden bemoeilijken, is ronduit verwerpelijk. Juist zij kunnen een oplossing bieden voor de woningcrisis. Het is hoog tijd om dit aan te passen en weer een gemeentelijke woningbouwvereniging op te zetten.

 

TERUGKOOPGARANTIE woningen

De door de gemeentelijke woningbouw gebouwde koopwoningen, houden we in eigen hand door de kopers ervoor te laten tekenen dat bij verkoop de gemeente een terugkoopgarantie heeft. De eventuele winst wordt gedeeld tussen verkoper en gemeente. 

 

GEEN VERKOOP sociale huurwoningen

Zeker de woningen die geschikt zijn voor ouderen mogen niet langer aan het sociale huurbestand onttrokken worden.  

 

KLEINSCHALIGE WOONVORM ouderen  

Afgelopen raadsperiode is ons initiatiefvoorstel raadsbreed aangenomen. Een kleinschalige woonvorm voor gezonde senioren, ouderen met een lichte zorgvraag of dementie én studenten. Dat alles met openbaar vervoer en huisartsen in de buurt. Teveel Amsterdamse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig. In hun zorgvraag kan veel beter voorzien worden als zij in een woonvorm, aangevuld met studenten, kunnen wonen. Het idee is dat de studenten 7,5 uur per week ook dingen doen met en voor de ouderen; boodschapjes, koffie drinken en wandelen bijvoorbeeld. In ruil daarvoor wonen ze voordelig en leren ze bijzondere mensen kennen die hun leven verrijken. Jong en oud is goud! 

 

Aanstellen SENIORENMAKELAAR

Geheel vrijwillig en vrijblijvend kunnen ouderen in overleg met de seniorenmakelaar om de mogelijkheden en wensen inzichtelijk te maken voor een eventuele verhuizing naar een woning die meer past bij de situatie. Zo komen er ook meer ruimere woningen vrij voor gezinnen en starters. Zowel voor sociale- als particuliere verhuur. De gemeentelijke regelingen van Hoog Naar Laag en Van Groot Naar Beter worden ook toegankelijk voor huurders in de particuliere sector.

 

MINDERVALIDEN WONINGEN niet onttrekken 

Woningen die geschikt zijn voor mindervalide mensen (MiVa) en senioren worden nog altijd aan het sociale huurbestand onttrokken waardoor het aanbod alsmaar minder wordt. Het ‘ontlabelen’ van deze woningen willen wij dan ook stoppen. Verder willen wij inzicht in de ‘ijzeren voorraad’ van dit type woningen; kortom hoeveel van dit soort woningen heeft Amsterdam minimaal nodig?

 

Terugkeer SPIJTOPTANTENREGELING huurders

De inschrijfduur voor een sociale huurwoning blijft voor vijf jaar behouden zodat men binnen deze periode nog zou kunnen verhuizen. 

 

Bouw ook voor MIDDENINKOMENS 

De groep van middeninkomens die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en een koopwoning niet kunnen betalen, vallen tussen de wal en het schip. Tot 2050 moeten er 150.000 tot 250.000 woningen worden bijgebouwd. 

 

VOORRANG voor AMSTERDAMMERS

Door nieuw kabinetsbeleid is het mogelijk om bij nieuwbouwprojecten voorrang te geven aan de eigen inwoners. Wij willen hier optimaal gebruik van maken door het maximale percentage van 30% van de nieuwbouwwoningen met voorrang aan Amsterdammers, die minimaal tien jaar in Amsterdam moeten wonen, toe te wijzen. Wat ons betreft gaat dit ook gelden voor sociale huur maar vooral middensegment.  

 

Handhaven op LEEGSTAND

Sinds 2010 wordt er gehandhaafd op kraken, maar niet op leegstand terwijl die in Amsterdam enorm is. Ook corporatiewoningen staan soms jarenlang leeg.

Aanpakken WOEKERPRIJZEN

Binnen de eigen gemeentelijke woningcorporatie hanteren we de volgende bouwnorm: 40% van de grond voor sociale huurwoningen, 30% grond voor betaalbare vrije sectorwoningen (tussen de 700,- en 900,- euro per maand) en 30% van de grond voor koopwoningen.

 

Woningzoekenden die tijdelijk inwonen BEHOUDEN URGENTIE

Wie tijdelijk bij een ander inwoont, geldt nu niet meer als urgent woningzoekende. Onrechtvaardig en onterecht. Dit draaien wij direct terug. 

 

WONING-APK vocht- en schimmelwoningen

De kwaliteit van veel bestaande woningen is erbarmelijk. Enkel glas en aanwezigheid van loden leidingen zijn nog aan de orde van de dag. Ook zijn er teveel vocht- en schimmelwoningen. Daarom willen we dat het stadsbestuur samen met alle woningcorporaties werk maakt van het inventariseren van alle vocht- en schimmelwoningen in Amsterdam. Daarna kunnen we schimmelexperts inzetten om huizen te onderwerpen aan een woning-APK. Met deze Algemeen Periodieke Keuring (APK) kunnen we een minimum kwaliteitsniveau voor de woningen bewerkstelligen. 

 

Bij bouwplannen VOORZIENINGEN OP ORDE

Om de leefbaarheid te waarborgen en te zorgen dat er voldoende groen-, speel- en parkeervoorzieningen zijn willen we een Leefbaarheids Effecten Rapportage (LER). Deze wordt toegepast bij alle nieuwbouw, woningsplitsing en andere bouwgerelateerde zaken waarbij de bevolking toeneemt. Als uit de LER blijkt dat er onvoldoende voorzieningen zijn om het leefbaar te houden, dan wordt de ontwikkeling pas toegestaan zodra dit op orde is.  

 

Reken af met ERFPACHT

Erfpacht voor wonen schaffen we af. Huiseigenaren die de erfpacht eeuwigdurend hebben afgekocht krijgen de grond onder hun woning in bezit. Het grondwaardebeleid is oneerlijk en trekken we in. Met nieuw grondwaardebeleid wordt de canon herzien op basis van de schaduwgrondwaarde zoals deze werd vastgesteld voor medio 2017. Alleen wanneer de overstapcanon volgens het huidige beleid gunstiger is: dan geldt de laatste. Erfpachters die al zijn overgestapt krijgen een herberekening van de overstapcanon of afkoopsom. Te veel betaalde afkoopsommen krijgen ze terugbetaald en aktes met vastgeklikte canon worden aangepast. Het normenkader van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor erfpacht wordt overgenomen. Voor schrijnende gevallen komt een goede vangnetregeling en een hardheidsclausule. Erfpachters kunnen een eventuele afkoopsom afbetalen in termijnen.

 

Erfpacht WOONBOTEN wordt omgezet in huur

 

Bewoners BESLUITEN MEE over de wijk

Wijkbepalende ingrepen of grote (bouw)plannen moeten in samenspraak met de wijk tot stand komen.    

 

1.5 OPENBAAR VERVOER & BEREIKBAARHEID

 

Veel Amsterdammers zijn afhankelijk van het openbaar vervoer in onze stad. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers wordt uitgebreid. Snelverkeer en langzaam verkeer worden gescheiden. Scooters worden van de fietspaden verbannen. De gemeente voert actief beleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van brommobielen. Bezitters van een Europese gehandicaptenkaart hoeven niet nog eens te betalen als ze hun auto parkeren. Geen betaald parkeren op zondag voor mantelzorgers en familie van ouderen. Inkomsten uit betaald parkeren bestemmen we voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen.

 

FIJNMAZIG BETER OV

De Noord/Zuidlijn wordt gewaardeerd maar heeft de fijnmazigheid van het bus- en tramnetwerk geen goed gedaan. Daar zijn veel ouderen en mensen met een beperking, die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op het OV, het slachtoffer van. Daarom investeren we in fijnmazig openbaar vervoer en brengen onder andere tramlijn 14 in Bos en Lommer, buslijn 21 in de Eendracht in Nieuw-West en buslijn 36 in Noord met voorrang terug. De nieuwe trams worden aangepast op de gehandicapte gebruikers. 

 

Herstel AANVULLEND OPENBAAR VERVOER

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), waar veel ouderen en mensen met een beperking van afhankelijk zijn, wordt door het zittende college uitgekleed. De drempel wordt verhoogd en het aantal jaarlijkse kilometers wordt beperkt. Wij draaien dit terug en onderzoeken het elektrisch maken van het AOV.   

 

Herstel TRAM- en BUSLIJNEN & onderzoek ALTERNATIEVEN

Wij willen een onderzoek naar welke tram- en buslijnen in ere hersteld kunnen worden. Daarnaast stoppen we het verder schrappen van tram- en buslijnen. Alternatieve vormen van openbaar vervoer zoals aanvullend elektrisch openbaar vervoer, een grachtenbusje of waterbusje gaan we onderzoeken. 

 

Haltes op LOOPAFSTAND

Bus- en tramhaltes die in directe omgeving van seniorenwoningen of verzorgingstehuizen verdwenen zijn, worden teruggeplaatst. We stoppen met het verder verwijderen van haltes en plaatsen overstaphaltes dichter bij elkaar omdat het nu te ver lopen is voor ouderen. 

 

DUBBELTJESZONE parkeren bij ziekenhuis

Patiënten of bezoekers die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af in Amsterdam. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon met 48,- euro voor een dag parkeren. Wij willen invoering van het ‘dubbeltjes parkeren’ en een maximum dagtarief. Het eerste uur 10 cent en daarna een gewone uurprijs met een maximum dagtarief van €8,50. 

 

We willen TRAM 14 terug

Wij steunen de actiegroep ‘Tram 14 mot terug!’ uit de buurt van ganser harte in hun strijd. De populaire tramlijn 14 moet inderdaad terug. Nieuw-West is, met ruim 150.000 inwoners, het dichtstbevolkte stukje Nederland met de meeste inwoners per vierkante kilometer. 22% van alle ouderen in de stad wonen hier. Het openbaar vervoer geeft ze net dat laatste stukje vrijheid. 

Onderzoek METROGEBRUIK OUDEREN

We willen een onderzoek naar het gebruik- en de gebruiksvriendelijkheid van de metro door ouderen. Daarin moet de angst bij ouderen voor de hoge roltrappen meegenomen worden. 

 

Maak NOORD beter BEREIKBAAR

Met nieuwe verbindingen moet Amsterdam Noord beter bereikbaar worden. De bewoners moeten hier uitdrukkelijk bij betrokken worden en hebben een doorslaggevende stem. 

 

Focus op DOELGROEPENVERVOER

De gemeente en de Vervoersregio gaan onderzoeken hoe het reguliere OV kan worden geïntegreerd met vraag gestuurd OV. Daarmee kunnen we in de komende periode een actievere rol gaan spelen in het vervoer voor specifieke doelgroepen, zoals 75+'ers en mensen met een beperking.

 

Ook RUIMTE voor de AUTO

Veel mensen hebben hun auto keihard nodig voor woon- werkverkeer of omdat ze minder mobiel zijn. We houden dus ruimte voor de auto door te investeren in (ondergrondse) parkeergarages en in de doorstroming op het Amsterdamse wegennet. 

 

Parkeergeld besteden aan VERBETEREN BEREIKBAARHEID

De opbrengsten, van bijvoorbeeld de parkeergelden, die in het Mobiliteitsfonds terechtkomen mogen ook alleen maar ingezet worden om de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad te verbeteren. 

 

NEE! tegen overal 30km/u

Het invoeren van maximaal 30 kilometer per uur op alle stadswegen, is funest voor de doorstroming van het verkeer in onze stad. Langs bijvoorbeeld de grachten en veel andere plekken in het centrum is het wel wenselijk. Op andere doorgaande wegen is 50km/u per uur juist wel nodig om het wegennet niet volledig vast te laten lopen. Bovendien is het een reëel gevaar dat met overal 30km/u de frequenties van bus- en tramlijnen omlaaggaan, lijnen worden ingekort of opgeheven. Dat staat haaks op het gemeentebeleid om het ov-gebruik juist te bevorderen. Maatwerk is dus nodig. 

 

Oog voor FIETSVEILIGHEID

Fietsstraten moeten niet smaller gemaakt worden om de snelheid te verlagen. Wij scharen ons daarmee achter de Fietsersbond Amsterdam. Smalle rijbanen leiden tot hinderlijke/gevaarlijke ontmoetingen waar fietsers meer last van hebben dan automobilisten. Sinusvormige drempels en alternerend éénrichtingsverkeer zijn betere maatregelen om de snelheid te remmen.

 

Het FIETSPAD is ook voor ouderen

Het fietspad in Amsterdam is bovenal voor de (oudere) bewoner en niet voor zwalkende toeristen en scheurende flitsbezorgers. Hier moet meer op gehandhaafd worden om ouderen zich nog veilig te laten voelen in de toch al drukker wordende stad. Bij de aanleg van (nieuwe) fietspaden moet altijd de Fietsersbond Amsterdam betrokken worden. De veiligheid- en toegankelijkheid voor ouderen dient een hard criterium te zijn bij het opstellen van het ontwerp. 

 

Geen BRUGGEN over het IJ

 

Uitbreiding METRONET

Met focus op de bewoners van Amsterdam en niet (alleen) in dienst van het toerisme. 

 

Proef NACHTMETRO

Uitbreiding P&R-VOORZIENINGEN

We ONTSLUITEN de JORDAAN

ELEKTRISCH OV over de GRACHTEN

65-plus GRATIS met tram en bus

2. Hart voor een VEILIG Amsterdam

 

Ouderen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner heeft recht op veiligheid. Het gevoel van veiligheid wordt bevorderd door goede straatverlichting, veilige fiets- en wandelroutes, goed onderhouden groen, meer blauw op straat en snel reageren op klachten over onveilige situaties. We steunen de politie bij het opzetten van een ouderennetwerk. Er wordt opgetreden tegen mishandeling van ouderen. Er worden meer schone en veilige openbare toiletten geplaatst.

 

2.1 AANPAK OUDERENROOF & OUDERENMISHANDELING

 

Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENROOF 

Steeds meer ouderen worden slachtoffer van babbeltrucs waarbij fysiek of digitaal geld afgetroggeld wordt. Wij willen een campagne die gericht is op preventie en op het herkennen van babbeltrucs. Promoot daarbij het doen van aangifte. Daarnaast willen we meer samenwerking tussen gemeente, politie, ouderenorganisaties en zorginstellingen om ouderenroof te voorkomen. Ook banken moeten beter betrokken worden bij signaleren uitbuiting.  

 

Extra veiligheidsbeleid tegen OUDERENMISHANDELING

Ouderenmishandeling op fysiek en psychisch vlak is helaas nog steeds een veelvoorkomend fenomeen. De Partij van de Ouderen wil dat iedereen die met ouderen werkt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt. Zorginstellingen moeten verplicht worden om misstanden in hun jaarverslag op te nemen. Inzet op vergroten aangiftebereidheid, onder andere door aangiften thuis op te nemen. 

 

2.2 MEER BLAUW OP STRAAT

 

Méér WIJKAGENTEN 

Door landelijk beleid is de wijkagent steeds minder goed vertegenwoordigd in de wijken. Het resulteert erin dat veel ouderen zich niet meer veilig voelen in hun eigen vertrouwde buurt. Wij willen daarom een blijvende lobby naar het Rijk om meer (wijk)agenten in Amsterdam te krijgen. 

 

Méér goed opgeleide BOA’s 

Regels zijn er om nageleefd te worden; we zetten in op meer handhaving, onder andere bij huftergedrag in het verkeer en het verwijderen van weesfietsen. 

 

Inzet van STADSMARINIERS 

Met als motto 'de beste mensen voor de slechtste wijken', werden deze superambtenaren in veel steden al jaren mét succes, ingezet om hardnekkige veiligheidsproblemen op te lossen. Van de extra handhavers die wij willen, moeten enkelen daarvan de rol van stadsmarinier op zich nemen. Een stadsmarinier is iemand met een ‘open oog en oor’; hij maakt contact met iedereen in de wijk en is veel op straat te vinden. Als het nodig is, zorgt hij voor een versnelde aanpak van het probleem. Daarvoor heeft hij eigen budget en het mandaat van de burgemeester. Directe toegang tot de burgemeester, de korpschef, de hoofdofficier. 

 

Méér VOORKOMEN in plaats van genezen  

Om de veiligheid te vergroten wil de Partij van de Ouderen meer (flexibel) camera- toezicht, preventief fouilleren en wapencontroles.

 

AANGIFTE THUIS 

Veel ouderen zijn bang om aangifte te doen of zijn er fysiek niet toe in staat. Ook de digitale snelweg is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom wordt het mogelijk dat de wijkagent bij ouderen thuis aangiften kunnen opnemen.

 

Inzet van BODYCAMS 

 

 

2.3 AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD

 

Méér GEBIEDS- en SAMENSCHOLINGSVERBODEN    

Gebieds- en samenscholingsverboden voor jongeren die zich niet weten te gedragen.

 

Inzet van ‘JE WAS ERBIJ, JE BENT ERBIJ’ principe

Hiermee kunnen jeugdbendes in groepsverband worden aangepakt.

 

Méér HANDHAVINGSACTIES 

 

AVONDKLOK overlastgevende jongeren

Voor jongeren die structureel overlast veroorzaken en vernielingen aanrichten komt er wat ons betreft een avondklok. De burgemeester heeft deze bevoegdheid, benut ‘m ook dan.

 

HUISBEZOEK aan ouders overlastgevende jongeren

Om ze te wijzen op het onacceptabele gedrag van hun kroost en bewust te maken van de financiële gevolgen van hun daden. 

 

SCHADE verhalen

Bij daders en/of de ouders gaan we de schade voor aangerichte vernielingen tot op de laatste cent verhalen. 

 

SCHOOLCOPS 

Om het toenemende wapenbezit onder jongeren een halt toe te roepen, willen wij inzet van Schoolcops. Dat zijn politieteams die scholen onaangekondigd controleren op wapen- en drugsbezit. 

 

STRAATINTIMIDATIE STRAFBAAR stellen in APV

 

2.4 EINDE AAN PROSTITUTIE & DRUGSTOERISME 

 

INGEZETENCRITERIUM verkoop softdrugs

Drugstoerisme wordt aan banden gelegd door invoering van het ingezetenencriterium. Daardoor mag de verkoop van softdrugs alleen nog maar mag plaatsvinden aan mensen die in Nederland wonen.

 

Ramen op DE WALLEN SLUITEN

Prostitutie staan we niet langer toe. Bordeelhouders in Amsterdam krijgen vijf jaar de tijd om hun handel af te bouwen en hun sekspanden te herbestemmen of te verkopen. Na die vijf jaar passen we de bestemmingsplannen zo aan dat er geen seksexploitatie meer kan plaatsvinden. We weigeren de zakken van de seksexploitanten te spekken, daarom willen we de sluiting van de ramen op deze manier in plaats van met peperdure uitkoop. In Groningen heeft dit zeer goed gewerkt. Legale sekshuizen en clubs mogen blijven. Er komt ruimte voor een erotisch centrum, maar uiteraard niet in een woonwijk.    

 

2.5 BEVOLKINGSGROEI & INTEGRATIE

 

Het debat over bevolkingsgroei is de afgelopen jaren op zeer gepolariseerde wijze gevoerd. Maar of we het nu leuk vinden of niet, de bevolkingsgroei en de gevolgen daarvan zijn thema’s die we serieus moeten oppakken. De groei heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid, ons onderwijs, onze sociale voorzieningen, onze economie, onze woningvoorraad, kortom op ons voorzieningenniveau. Er is een tekort aan leraren,- zorgpersoneel en politieagenten. Er is een woningnood waar bijkans niet tegenop te bouwen is. Wat kan en wil de stad nog aan? 

 

Maak BELEID op BEVOLKINGSGROEI

De Partij van de Ouderen wil dat de bevolkingsgroei, en de gevolgen daarvan, tot beleid gemaakt wordt. Hierbij moet halfjaarlijks inzichtelijk gemaakt worden welke beleidskeuzes er op basis van de groei gemaakt worden zodat de raad tijdig bij kan sturen. 

 

Stop trekken RACISMEKAART

Nederland heeft terecht veel mensen opgevangen die gevlucht zijn voor oorlog en ellende. Daar hebben we een groot hart voor. We kijken echter ook niet weg bij de grenzen van de groei waar we tegenaan lopen. De statushouders komen vaak in de wijken terecht die al zwak zijn. De gemeente kan de opvang niet aan omdat er simpelweg geen woningen zijn. Dat zijn feiten. Laten we daarom stoppen met het te pas en te onpas trekken van de racisme- en discriminatiekaart en een open constructief debat met elkaar voeren. In het belang van álle Amsterdammers.

 

SCHRAP wettelijke taakstelling opvang vluchtelingen

De landelijke overheid gaat voorbij aan het feit dat er in onze steden tal van wijken overbelast zijn. De bevolkingssamenstelling is in onbalans. Overbevolking drukt op de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat. Het absorptievermogen van de grote steden is al lange tijd bereikt. Tel daarbij het tekort aan politie- en handhavingscapaciteit op en je weet dat niets doen geen optie is. Daarom moet het stadsbestuur er in G4 verband bij het Rijk op aandringen om de wettelijke taakstelling voor het opvangen vluchtelingen voor de grote steden te schrappen.

 

Integratie wordt SPEERPUNT

In de nieuwe collegeperiode moet integratie bovenaan de politieke agenda van het college staan. 

 

Geen taboe op GEVOELIGE ONDERWERPEN op scholen

Uit onderzoek van DUO is gebleken dat meer dan de helft van de docenten bepaalde gevoelige onderwerpen niet durft te bespreken. Homoseksualiteit, de Holocaust en Zwarte Piet zijn zomaar wat onderwerpen die gemeden worden. Onacceptabel. Leraren die zich niet vrij voelen om gevoelige onderwerpen te bespreken moeten worden bijgestaan.  

 

Lessen HOMO-EMANCIPATIE 

Er komen lessen over homo-emancipatie en gelijkwaardigheid van man en vrouw op iedere Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs school.

 

Lessen TWEEDE WERELDOORLOG

In samenspraak met het CIDI komen er lessen over de Tweede Wereldoorlog op iedere Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs school. Leraren die zich niet vrij voelen om de jodenvervolging te bespreken en stuiten op weerstand, moeten worden bijgestaan.  

 

VERPLICHT BEZOEK aan Kamp Westerbork voor middelbare scholen

Alle leerlingen van Amsterdamse middelbare scholen moeten voordat ze van school afgaan een keer in Kamp Westerbork zijn geweest. De jeugd moet zo vroeg mogelijk leren waartoe haat kan leiden. Het liefste zouden we zien dat alle scholieren uit het middelbaar onderwijs in hun eindexamenjaar naar Auschwitz zouden gaan. Maar een verplicht bezoek aan het doorvoerkamp Westerbork is al een goede eerste stap. 

 

Harde aanpak ANTISEMITISME 

De aanpak van het groeiende antisemitisme wordt opgevoerd. In de stad van de Februaristaking kan en mag nooit ruimte zijn voor jodenhaat. Onderwijs is daar cruciaal in. Daarnaast moet de aangiftebereidheid omhoog. Ieder beletsel voor het doen van aangifte van antisemitisme moet weggenomen worden. Het CIDI moet door het stadsbestuur actiever betrokken worden. 

 

Gebiedsverbod voor HAATPREDIKERS

 

 

 

3. Hart voor een ONDERNEMEND Amsterdam

 

3.1 ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

Van alle circa 140.000 ondernemers in onze stad is circa een kwart 50+. De Partij van de Ouderen  wil dat zij veel meer steun ontvangen dan de laatste decennia het geval was. Want zonder al deze hardwerkende mensen zou de stad er een stuk minder rooskleurig uitzien. Vaak hebben zij het gevoel dat ze tegengewerkt worden door de gemeente en dat moet anders. Minder ingewikkelde regels. Eenvoudigere vergunningen. En meer gunnen. Alles wat de gemeente inkoopt zou - waar mogelijk - gegund moeten worden aan een Amsterdamse onderneming.

 

Ruimte om te ONDERNEMEN

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid in Amsterdam. Van de multinational- tot de bakker op de hoek. Onnodige regels willen we schrappen en de vergunningsplicht wordt waar mogelijk vervangen door een meldplicht. Door minder regels en lage lasten krijgen de ondernemers meer ruimte op bestaansrecht.

 

Corona COMPENSATIE 

Voor Amsterdamse MKB bedrijven die zwaar getroffen zijn door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis moet er een compensatiefonds komen. 

 

Bedrijven niet WEGPESTEN

Op dit moment zijn er Amsterdamse bedrijven die worden weggepest om plaats te maken voor woningbouw, zoals op het NDSM-terrein. Loodgieters, automonteurs en meubelverkopers zitten met de handen in het haar. Straks hebben we huizen maar is er geen baan meer te vinden. Wij willen dat de bedrijven óf ingepast worden in de plannen óf dat ze constructief geholpen worden door de gemeente bij het vinden van een alternatieve locatie.

 

Behoud SCHEEPSWERF & AMBACHTSBEDRIJVEN

Scheepswerf Damen in Noord, vecht al jarenlang voor haar voortbestaan op deze plek. 100 jaar geleden begonnen als NDM, en later van NDSM naar Shipdock, is Damen de laatste grote werf voor zeeschepen in de stad die dreigt te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Ook de verhuizing naar het ADM-terrein in Westpoort lijkt nu van de baan. De Partij van de Ouderen/Hart voor Amsterdam wil de scheepswerf voor de stad behouden. Het zorgt voor honderden banen en Amsterdam is meer dan alleen maar kantoren en woningen. Ook de werkbedrijven en ambachtsbedrijven horen er wat ons betreft bij. 

 

RECLAMEBELASTING schrappen

De naam van een winkel op de etalageruit? Of de wettelijk verplichte menukaart op de deur van een restaurant geplakt? Het gaat Amsterdamse ondernemers wat het huidige college betreft vanaf 2022 geld kosten. Vanaf dan wordt de zogeheten reclamebelasting ingevoerd. Totale waanzin, zeker in tijden waarin ondernemers het water aan de lippen hebben staan. De reclamebelasting schrappen we dan ook direct.

 

DIENSTVERLENING verbeteren

De dienstverlening voor ondernemers moet beter. Ondernemers geven de gemeente al jaren lager dan een 6,5. Door de dienstverlening te verbeteren en de rode loper uit te rollen voor het Amsterdamse MKB, moet dit cijfer de komende vier jaar naar een 8,5 stijgen. 

 

VERGUNNINGEN op tijd 

Bedrijven hebben bepaalde vergunningen nodig om hun werk te kunnen doen. Het onnodig vertragen van de afgifte van vergunningen kost dan ook kostbare tijd en geld. Met regelmaat overschrijdt de gemeente de eigen termijnen bij het verlenen van vergunningen. De Partij van de Ouderen met Hart voor Amsterdam  wil dat ondernemers de leges voor het aanvragen van de vergunning vergoed krijgen indien de gemeente te laat is.

 

Koester de WEEKMARKTEN

De vele weekmarkten in onze stad horen net zo bij Amsterdam als de grachten en de Westertoren. Maar de markt heeft het zwaar, mede door de coronacrisis, de bureaucratische regelzucht en verhoogde parkeertarieven is de leegstand toegenomen. Barrières voor de markten moeten worden weggenomen en de marktkooplui zelf moeten volledig betrokken worden bij het maken van plannen voor de toekomst.    

 

Vrijstellingen voor STARTUPS 

Amsterdam moet de rode loper uitrollen voor startups (jonge bedrijven met een vernieuwend idee). Deze bedrijven hebben de potentie om in hoog tempo te groeien en werkgelegenheid te bieden in groeisectoren. Om deze bedrijven te verleiden om zich in Amsterdam te vestigen, moet de gemeente voor de eerste vijf jaar een aantal (belasting)vrijstellingen bieden.  

 

3.2 BENUT DE KRACHT VAN OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

De positie van 50+ers op de arbeidsmarkt is desastreus. De gemeente moet hen actief en voortvarend bemiddelen naar werk. De ervaring van ouderen moet worden ingezet bij het inwerken van jongeren. Daarvoor worden ‘kangaroobanen’ of ‘tandembanen’ ingevoerd, zoals bij het vroegere ‘leerling-gezel-meester’. De gemeente bevordert actief de werkgelegenheid in de bouw, de ICT en het toerisme. De gemeente benut de mogelijkheden van armoedebestrijding en schuldhulpverlening optimaal. De sociale werkvoorziening blijft behouden.

 

Stimuleer AANNEMEN OUDEREN 

Ouderen komen maar mondjesmaat aan de bak en dat is gemiste kans voor bedrijven en organisaties die daarmee kundige, ervaren en gemotiveerde arbeidskrachten mislopen. Het stadsbestuur moet het aannemen van oudere mensen actief en fiscaal stimuleren. De gemeente moet zelf als grote Amsterdamse werkgever het goede voorbeeld geven door meer ouderen aan te nemen. 

 

Werf ook gemeentepersoneel via UITZENDBUREAU 65-PLUS 

Gemeentepersoneel moet niet alleen maar aangetrokken worden via Indeed (kiezen alleen maar jongeren) maar ook via het Uitzendbureau 65-Plus. 

 

Amsterdamse OUDERENAMBASSADEUR

Wij willen graag een Amsterdamse Ouderenambassadeur. Een aansprekend iemand met een netwerk in- en kennis van de stad, die zich actief inzet om ouderen aan het werk te helpen. 

 

50-plusser die dat wil OMSCHOLEN TOT LERAAR

Het lerarentekort neemt steeds ernstiger vormen aan. Wij willen dat 50-plussers, die daartoe capabel zijn, de mogelijkheid krijgen om zich kosteloos te laten omscholen tot leerkracht voor het primair- of voortgezet onderwijs. 

 

Omscholen met RENTELOZE LENING

Er moet een speciale gemeentelijke renteloze lening komen voor 50-plussers die zich willen laten omscholen voor een nieuwe- en passender stap in hun loopbaan. 

 

RIJ-INSTRUCTEURdigitale snelweg 

Steeds meer ouderen hebben moeite met de toenemende digitale dienstverlening. Veel informatie wordt alleen op internet gedeeld en zaken kunt u alleen nog maar online regelen. Wij willen dat er rekening wordt gehouden met de oudere Amsterdammers. We roepen dienstverleners op om alternatieven te blijven bieden. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. De gemeente moet daarin voorop lopen en het goede voorbeeld geven.

 

3.3 ARMOEDE DE STAD UIT

Steeds meer ouderen en gepensioneerden in onze stad leven in pure armoede. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank is landelijk met 8% toegenomen. In Amsterdam leeft gemiddeld bijna 20% van de ouderen in armoede. 

·      In de leeftijd van 55 t/m 69: 18,5% 

·      In de leeftijd van 70 t/m 84: 22,7% 

·      in de leeftijd van 85 jaar en ouder: 17,8%

Veel ouderen dragen hun lot in stilte en zijn nog van de generatie die zich ervoor schaamt. Deze mensen doen hun uiterste best om het goed te verbergen. Terwijl zij juist altijd keihard gewerkt hebben voor de welvaart die we nu hebben. Ondanks alle vangnetten en toeslagen is de groep arme ouderen groter geworden. We kunnen niet achterover leunen en niets doen. Daarom moet er een stevig signaal komen richting het Rijk. Tot hier en niet verder! 

 

Actief INFORMEREN OVER HULP

Wij willen dat ouderen actief gewezen worden op de regelingen voor hulp. Per post, met grote letters, duidelijke uitleg en invulformulier met gefrankeerde envelop. 

 

Fors MEER GELD armoedebeleid

Onder andere extra uitgeven aan armoedebeleid en schuldhulpverlening.

 

Armoede sneller en beter SIGNALEREN 

Er zijn ontzettend veel professionals in Amsterdam die signalen van armoede opvangen. Dit wordt nog onvoldoende omgezet in gericht handelen. 

 

ARMOEDE-BREEKIJZERS

In ieder stadsdeel moeten armoede-breekijzers in het leven geroepen worden. Zij zorgen ervoor dat signalen van armoede worden opgevangen en dat er snel en gericht kan worden gewerkt aan de bestrijding ervan.

 

ARMOEDE MELDPUNT

Het melden van armoedesituaties moet makkelijker worden voor mensen in de stad. Concreet kan dat door het instellen van een Meldpunt Armoede, met een eigen telefoonnummer en website bij de gemeente. Goede opvolging moet gegarandeerd zijn. 

 

Aanpak ENERGIEARMOEDE 

Ondanks belasting verlichtende maatregelen, zullen de minima maandelijks plusminus 50,- euro meer kwijt zijn aan de energienota door stijgende energiekosten. Veel mensen wonen veelal in slecht geïsoleerde sociale huurwoningen en worden gedwongen om de verwarming uit te draaien komende winter. Terwijl huizenbezitters subsidie op subsidie kunnen stapelen voor de verduurzaming van hun woning. Wij willen dat Amsterdammers die in het bezit van een Stadspas zijn, of voldoen aan deze criteria, gecompenseerd worden voor hun netto gestegen energiekosten. 

 

KLIMAATFONDS OOK voor minima

Het moet voor de minima mogelijk gemaakt worden om aanspraak te kunnen maken op het Klimaatfonds voor het isoleren van hun (sociale) huurwoning zodat zij ook kunnen profiteren van een lagere energierekening. 

 

Handen ineen met BEDRIJFSLEVEN

We willen dat de gemeente samenwerkingen sluit met grote bedrijven en internationale organisaties in de stad. Zij kunnen, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, stevig bijdragen in de bestrijding van armoede. Amsterdam heeft deze organisaties veel gegeven. Laten we ze verleiden om iets terug te geven aan mensen die dat hard nodig hebben. Concreet kan dit bijvoorbeeld door een buddy-systeem. Ieder groot bedrijf neemt een aantal kinderen onder de hoede om ze bijvoorbeeld mee te laten gaan op schoolreisje of te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan een cursus of culturele activiteit. Ook voor ouderen zouden op deze manier meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

 

Meer VOORLICHTING

Armoede is geen taboe. Je uitgesloten voelen, motiveert niet om weer wat van het leven te maken. Het remt bovendien de mensen die het treft om daadwerkelijk gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn. De Partij van de Ouderen/Hart voor Amsterdam wil daarom een campagne om armoede bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.

 

Breng ARMOEDE in KAART

We maken een betere- en wijkgerichte analyse van de armoede in Amsterdam. Samen met onderwijsinstellingen uit het hoger onderwijs willen we een onderzoeksprogramma opzetten naar de wijk specifieke oorzaken van armoede. Op basis van deze jaarlijkse analyses kan het beleid verbeteren. 

 

Verbeter SCHULDHULPVERLENING 

Onder 110% van het wettelijk sociaal minimum wordt het rentepercentage voor de Gemeentelijke Kredietbank gehalveerd naar 1,5%. De Schuldhulpverlening wordt verbeterd om mensen die grote schulden hebben gemaakt beter te helpen. 

 

Help WERKENDE ARMEN 

De gemeente moet samenwerken met de bonden op basis van de laatste uitkomsten over ‘werkende armen’. Gericht informatie geven bij werkgevers in horeca, zorg, schoonmaakbranche etc. over de armoedevoorzieningen. We willen afspraken maken met de Belastingdienst om de gegevens van Amsterdammers die werken en te weinig verdienen jaarlijks te verkrijgen. Zo kan er gerichter geholpen worden.

 

AAN-DE-BAK REGELING

De beste armoedebestrijding is werk! Wij zetten in op meer werkgelegenheid in de stad. Gemeente moet meer mensen in dienst nemen bij de groenvoorzieningen. Daarnaast draaien we de marktwerking voor bijvoorbeeld de schoonmaakdiensten terug. De mensen moeten gewoon weer in gemeentelijke dienst genomen worden. 

 

3.4 MASSATOERISME AAN BANDEN

Amsterdam is geen pretpark, het is de stad waar we wonen, werken en ontspannen. Voor de coronacrisis was het kantelpunt van massatoerisme en leefbaarheid op vele fronten ruimschoots bereikt. Bewoners en ondernemers zijn de onophoudelijke stroom van toeristen helemaal zat en daarom moet er stevig beleid komen op het indammen van het massatoerisme. 

 

Niet gebruikte HOTELVERGUNNINGEN komen te vervallen

De afgegeven hotelvergunningen van voor 2014 waar geen invulling aangegeven is, komen te vervallen.

 

TOERISTENBELASTING OMHOOG

Om de druk op het centrum te verlichten gaat de toeristenbelasting In het centrum met 10% omhoog. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de leefbaarheid te vergroten. 

 

TOERISTENBELASTING voor TOERISTENWINKELS

De toeristenwinkels die als zodanig vergund zijn, zoals de Nutella- en kaaswinkels gaan wat ons betreft ook een flinke toeristenbelasting afdragen. Wij willen onderzocht zien wat hier de beste methode voor is. De opbrengst wordt gebruikt om de kleine- ambachtelijke winkels in de buurt te steunen. 

 

CITYMARKETING aanpassen

Wij willen dat er geen cent meer gaat naar citymarketing die gericht is op het binnenhalen van meer toeristen. Stop subsidie I Amsterdam. De inzet komt volledig te liggen bij het binnenhalen van congressen en zakelijke evenementen. De bezoekers en exposanten leveren een enorme bijdrage aan de Amsterdamse economie en zorgen niet voor de overlast die van het massatoerisme wel ervaren wordt. 

 

Amsterdam is geen FESTIVALTERREIN

De grote hoeveelheid festivals in het centrum leggen we aan banden, in de rest van de stad zijn we terughoudend met het toestaan ervan. Festivals in parken en natuur worden verboden. Het evenemententerrein in het Noorderpark draaien we terug.

 

Toerisme SPREIDEN

Het toerisme kan beter gespreid worden door de openingstijden van trekpleisters zoals musea te verruimen en toeristische kansen te ontwikkelen in Sloterdijk, Zuidoost en de Zuidas. Werk daarnaast samen met andere Nederlandse gemeenten, om toeristen ook in andere steden dan Amsterdam te laten overnachten.

 

 

4. Hart voor een SCHOON & GROEN Amsterdam

 

4.1 AFVAL- & RATTENAANPAK 

Onze mooie stad wordt vuiler. Zwerfafval, illegale bijplaatsingen bij de Ondergrondse Afvalinzamelingssystemen (OAIS) en terreur-meeuwen die de vuilniszakken leegpikken, zijn aan de orde van de dag. ‘Napels aan de Amstel’ verandert met de Partij van de Ouderen/Hart voor Amsterdam in ‘Singapore aan het IJ’.

 

We stellen WIJKCONCIËRGES aan

Het werk van de wijkconciërges bestaat er onder meer uit dat ze bewoners wijzen op het correct aanbieden van hun afval en dat als ze probleemplekken in hun wijk opmerken, deze locaties speciale aandacht geven – en eventueel ‘hulptroepen’ inschakelen – om ervoor te zorgen dat het geen grotere zwijnenstal wordt. Vreemde ogen dwingen. 

 

UITBREIDING ondergrondse containers

Wij willen het aantal Ondergrondse Afvalinzameling systemen (OAIS) verder uitbreiden over de stad en de loopafstand tot een container (onder andere voor ouderen) verkleinen. 

 

De AFVALBOOT blijft

De succesvolle proef van de Afvalboot in het Wallengebied breiden we uit over het hele Centrum. Door de zware vuilophaalwagens te weren, ontlasten we bovendien de kwetsbare bruggen en kades. 

 

Invoering HUFTERBOETE straatvervuilers en afvaldumpers

Het afvaldumpen blijft nog teveel doorgaan. Van bijplaatsingen bij OAI’s tot etensresten die van het balkon af worden gedumpt. In bepaalde wijken in de stad gebeurt dit meer dan elders. Door mensen flink in de portemonnee te raken moet hier een einde aan komen. Eerste afvaldump is 150,- euro en dat loopt op tot 600,- euro bij herhaling.

 

RATTENOFFENSIEF 

Veel Amsterdammers zijn inmiddels al gewend aan ratten die door hun straat of tuin lopen. Buiten het feit dat het vies is en de ratten gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zorgen ze voor verzakkingen in de stad. Daarom willen wij een Rattenoffensief. Toenemende vervuiling pakken we met hoge boetes, wijkconciërges en cameratoezicht. Daarnaast komt er een helder Rattenmeldpunt. In de stadsdelen Centrum, Noord, Zuid, West, Zuidoost en Nieuw-West is de meeste overlast van ratten. Daar komt per direct een voederverbod voor dieren. De boete bij overtreding is 95,- euro. In de wijken met de grootste overlast wordt de ‘slimme rattenval’ ingezet. Dat is een val met een simkaart die direct een signaal doorgeeft als er een is gevangen. Zo kunnen medewerkers van de gemeente er direct op af om het dode dier eruit te halen en de val weer te activeren.

AFVALDISCIPLINE bij INBURGERING 

Bij nieuwkomers is de afvaldiscipline in het land van herkomst vaak anders is dan in Nederland en Amsterdam. Dat vergroot dat de kans op het verergeren van afval- en rattenproblemen. Goede voorlichting over hoe wij hier met afval omgaan is essentieel voor een goede inburgering en om afvalproblemen in de wijken te voorkomen. Daarom moet afvaldiscipline een onderdeel worden van het integratiebeleid in Amsterdam.

 

Terugkeer SCHILLENBOER

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zorgt voor stankoverlast en trekt ratten aan. Daarom willen we een proef met de terugkeer van de Schillenboer in de wijken waar het GFT-afval niet gescheiden wordt opgehaald. Met de Schillenboer-Agenda wordt op vaste dagen dan per straat of wijk het GFT-afval ingezameld in eigen beheer van de gemeente.

 

4.2 GROEN & BUITENRUIMTE

De natuur- en recreatiegebieden rond Amsterdam en Diemen vervullen een grote rol als groene long en wig tussen de bebouwing. Ze moeten toegankelijker gemaakt worden voor ouderen. De gemeente mag geen openbare parken afsluiten voor festivals. De gemeente bevordert de plaatsing van oplaadpalen voor elektrisch fietsen. Er komen meer rustplekken (banken), servicepunten en toiletten in parken.

 

❤️ We koesteren de VOLKSTUINEN 

De volkstuinen zijn in onze stad, zeker onder ouderen, razend populair en een fijne plek voor ontspanning. Toch zijn ook de volkstuinen niet veilig gebleken voor de botte bijl van het college. Wij willen geen exorbitante huurverhogingen, deze worden dus beperkt tot maximaal de inflatie. Bestaande volkstuinen blijven intact. De oudste volkstuin van Amsterdam; Tuinpark Buitenzorg in Noord en het aanliggende W.H. Vliegbos, worden beschermd stadsgezicht. 

 

❤️ ONDERHOUDEN openbaar groen

Onze directe leefomgeving in de vorm van parken en straten moet netjes onderhouden worden. Ook onkruidverwijdering langs Amsterdamse wegen wordt bijgehouden om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden.  

 

❤️ Voor elke gekapte boom een BOOM TERUG

 

❤️ Laat hoveniers ROTONDES ADOPTEREN en ONDERHOUDEN

 

❤️ Wrak- en weesboten VERWIJDEREN

Slecht onderhouden en soms half gezonken boten verpesten de aanblik op onze grachten. Daarom inzet op het verwijderen van wrak- en weesboten.  

 

4.3 WINDTURBINES WEG

Windturbines van 200 meter hoog op nog geen 300 meter afstand van woonhuizen zijn ongezond. Ook de noodzaak voor het plaatsen ontbreekt volledig. De provincie Noord-Holland heeft namelijk al voldaan aan de doelstelling om genoeg windenergie op te wekken. Ook zijn Europese richtlijnen genegeerd. Die bepalen dat voor molens van 200 meter hoog, geldt dat er minimaal 1,5 kilometer afstand tot woonwijken moet zijn en dus niet 350 meter. Windturbines van deze orde worden namelijk gezien als zware industrie en energiecentrale. Ook het ontbreken van participatie en inspraak is laakbaar. Niemand was op de hoogte, iedereen is erbuiten gehouden. In de ‘klankbordgroepen’ zaten voorstanders van het beleid, zelfs in de vorm van mensen die niet eens in Amsterdam wonen.   

 

Besluit TERUGDRAAIEN 

Waar een flink deel van de Amsterdammers, GroenLinks in 2018 nog de grootste partij van de stad maakten, slaat de schrik ze nu terecht om het hart nu men ook GroenLinks beleid krijgt. De duurzame doelen staan voor ons niet ter discussie maar wel de manier waarop we die gaan halen. Het is stuitend hoe Amsterdam de windturbines door de strot geduwd krijgt. Op basis van een aantal vastgestelde feiten zien wij meer dan voldoende grond om de besluiten voor het bouwen van windturbines in woonwijken terug te draaien.    

 

VERZET aanvoeren 

De zittende raad heeft ingestemd met de komst van zeventien windturbines. Wij zullen ons hier tot het bittere eind tegen blijven verzetten. Wat ons betreft gaan we tot aan het Europese Hof om de windturbines terug te draaien.

Geef Amsterdammers ZONNEPANELEN 

Met het gigantische bedrag wat overblijft door de windturbines niet te bouwen kunnen alle Amsterdammers zonnepanelen krijgen, die de gemeente dan financiert en de energierekening voor alle bewoners laat zakken in plaats van stijgen. Onze inwoners krijgen lagere energierekening en het draagvlak voor de energietransitie is in één klap enorm. Win-win! Voor daken met beschermd stadsgezicht zou de subsidie voor het vergroenen ervan naar 100% moeten. 

 

Maak KERNENERGIE bespreekbaar

Kernenergie is wat ons betreft noodzakelijk om aan de toekomstige energievraag te voldoen. Eén kerncentrale produceert negentien keer meer elektriciteit dan alle geplande wind en zonne-energie van de hele regio Noord-Holland in 2030 bij elkaar. Amsterdam moet dan ook het voortouw nemen in de landelijke discussie over kernenergie en het onnodige taboe doorbreken. Ook het nieuwe regeerakkoord biedt die ruimte.

 

5. Hart voor onze Amsterdamse CULTUUR 

Wij staan pal voor de Amsterdamse cultuur die in vele eeuwen is opgebouwd en onze stad maakt tot wat het is. Dus handen af van de vreugdevuren in Noord, de salonboten en de bruine kroeg. Dit soort typische Amsterdamse tradities moeten we juist koesteren als bindmiddel van ons Amsterdammers.

    

Amsterdamse- en Nederlandse VLAG in RAADZAAL 

De symbolen van ons land, onze stad en de eenheid verdienen een prominente plek in de raadzaal. In een tijd waarin de eenheid soms verder weg lijkt dan ooit, is de kracht van rood-wit-blauw en rood-zwart-rood misschien wel sterker dan ooit.

 

VREUGDEVUUR Floradorp 

Het vreugdevuur in Floradorp op oudejaarsavond is immaterieel cultureel erfgoed. Het hoort bij Noord en dient, met uitzondering van zeer zwaarwegende omstandigheden, ieder jaar door te gaan en gefaciliteerd te worden. Uiteraard binnen alle veiligheidsvoorwaarden. 

 

We behouden historische SALONBOTEN 

De onrechtvaardige vergunningenloterij, waardoor veel historische rondvaart- en salonboten uitgeloot zijn, draaien we terug. We willen het varende erfgoed voor de Amsterdamse grachten behouden en bedrijven die al generaties lang ondernemen voor de ondergang behoeden. In nieuw beleid maken we onderscheid tussen toeristische en niet toeristische rondvaartboten. We schrappen het volumebeleid voor rondvaartboten. 

 

Handen af van STANDBEELDEN & STRAATNAMEN  

De Partij van de Ouderen loopt niet weg voor het verleden maar wil stoppen met de obsessieve wijze waarop alles langs de inclusiviteitsmeetlat gelegd wordt. Standbeelden en straatnamen van personen uit de geschiedenis die, door welke groepering dan ook, als ‘discutabel’ weggezet worden laten we onaangeroerd. In Amsterdam geen nieuwe beeldenstorm. 

 

WEERBAAR Amsterdam

Het VOC Café wat onder druk van bedreigingen haar naam moest veranderen, wel of geen subsidie aan ‘onwelgevallige’ instellingen en een handleiding ‘inclusief taalgebruik’ voor de Amsterdamse ambtenarij. De gedachtenpolitie is in onze stad steviger vertegenwoordigd dan de wijkagent. De Partij van de Ouderen wenst de samenleving wat meer weerbaarheid toe en staat pal voor de verworvenheden van onze cultuur en het vrije woord. We leveren geen millimeter in op de zwaarbevochten vrijheid van meningsuiting omdat een leger van beroepsgekwetsten dat wil. Met het als racist wegzetten en framen van andersdenkenden, bannen we racisme niet uit. Met goed onderwijs en open gesprekken, onder andere over het slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog, zetten we wél concrete stappen. Aan het bedrijven van symboolpolitiek heeft de stad immers helemaal niks.

 

FINANCIËN 

Het is van groot belang dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij streven naar een sluitende begroting. Gemeentelijke tarieven en belastingen worden bevroren. De erfpacht wordt gemoderniseerd. Ontduiking van gemeentelijke belastingen wordt bestreden.

 

Taken teruggeven aan het Rijk

De Partij van de Ouderen is niet te spreken over de passieve houding van het college richting de landelijke overheid. Die draagt te veel taken over naar gemeenten, zónder de benodigde gelden. De kwaliteit van zowel ouderenzorg als de jeugdzorg staan zwaar onder druk. De financiële situatie wordt onhoudbaar; er moeten vanuit het kabinet miljarden vrijgemaakt worden om deze tekorten te dekken. Of het nu gaat over het sluiten van politiebureaus, bejaardencentra of ziekenhuizen. De personeelstekorten in de zorg, het onderwijs of bij de politie. Investeringen in de infrastructuur. Of de kortingen op het Gemeentefonds. Keer op keer wordt er een loopje genomen met de kwaliteit van onze directe leefomgeving. Langzaam maar zeker zakken we daarbij door een ondergrens. De gemeentelijke schatkist is leeg, al het vet is van de botten af en de situatie is ronduit onverantwoord. Wij willen dat het stadsbestuur een daad stelt om de bezwaren kracht bij te zetten. Ook andere gemeenten dreigen hun werkzaamheden neer te leggen als de rijksoverheid niet snel extra geld beschikbaar stelt. Een motie die oproept tot zo’n staking kreeg op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen jaar de steun van het overgrote deel van de gemeenten. Geen nieuwe inburgeringscursussen. Geen opvang van statushouder. Geen begeleiding voor werklozen. En het Rijk kan fluiten naar de opbrengst van gemeentelijke boa-boetes. 

 

De tijd van praten en overleggen is nu wel echt voorbij. Zonder gereedschap en materialen kun je ook geen huis bouwen, maar dat is wat het Rijk wel al jaren vraagt van de gemeente. Daarom; tot hier en niet verder, zonder geld voeren we bepaalde taken niet langer meer uit.