Nieuws

De Partij van de Ouderen geeft ouderen nu écht een stem in de gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de Partij van de Ouderen in Amsterdam een raadszetel veroverd. Ruim 6760 kiezers stemden in Amsterdam op de Partij van de Ouderen. In Diemen waren dat er 985, goed voor twee zetels. Verder hebben we ook in de Bestuurscommissies (de voormalige stadsdeelraden) drie zetels behaald.  Wij bedanken op deze plaats alle kiezers en sympathisanten voor hun steun!

De Partij van de Ouderen is opgericht door leden van 50PLUS. Het is een partij voor alle ouderen en iedereen die ook vindt dat ouderen niet gehoord worden door de huidige politieke partijen. Wij geven hen een stem in de gemeentepolitiek. 

LAAT OUDEREN NIET BUITEN DE BOOT VALLEN!

 

De Partij van de Ouderen heeft een ANBI Status!

De Partij van de Ouderen heeft sinds 2014 een ANBI Status. Dit betekent dat uw donaties volledig aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Hiervoor publiceert de PvdO de volgende gegevens:

 

Naam van de instelling

Partij van de Ouderen

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):  

853211802

 

Emailadres:

info@partijvandeouderen.com

 

Doelstelling van de ANBI:

Het behartigen van ouderen in Amsterdam en omgeving; de ouderen in Amsterdam en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming; de ouderen in Amsterdam en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek; het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan;

De hoofdlijnen van het beleid van de vereninging zijn; het opstellen van verkiezingsprogramma's voor verkiezingen in de gemeenteraden van Amsterdam en omgeving; het vormen van commissies ten einde de doelstellingen (hierboven vermeld) te realiseren. Kandidaten voor gemeeteraadsverkiezingen voor te dragen; en campagnes te organiseren voor het verkrijgen van stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en een financieel gezonde organisatie te behouden en fondsen te werven.

 

De functie van de bestuurders:

Klaas Daniel de Vries (Voorzitter), Pieter Aberkrom (Penningmeester), Ronald Grift (Secretaris), Wilhelmina van Soest, Dennis Overweg, Piet Kranenburg

 

Beloningsbeleid:

Bestuurder worden niet bezoldigd en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vereninging heeft geen personeel in dienst.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

 

Beleidsplan Partij van de Ouderen 2013-2022

‘Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de partij en de besteding ervan’ (artikel 14 lid 5 statuten).

 

Doel en werkwijze

De Partij van de Ouderen in Amsterdam en omgeving heeft volgens artikel 2 van de statuten samengevat de volgende doelstellingen:

 

Het behartigen van de belangen van ouderen in Amsterdam en omgeving;

De ouderen in Amsterdam en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen;

 

De ouderen in Amsterdam en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek;

Het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

  

De Partij tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en omgeving, en verder met alle wettelijke middelen. Onder ‘Amsterdam en omgeving wordt verstaan: de gemeente Amsterdam en de aan deze gemeente grenzende gemeenten.

 

Dit betekent dat dit beleidsplan  vier fasen beslaat:

  • Periode tot aan de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014: het voeren van campagne en het overtuigen van de kiezers op de partij te stemmen
  • Periode 20 maart 2014 tot volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018: het in stand houden van een gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad. In het geval de partij geen raadszetel verovert, beraadt het bestuur zich nader over de vervolgstappen.
  • Periode vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: De PvdO staat open voor samenwerking met andere ouderenpartijen.
  • Periode tot 2022: De PvdO consolideerd haar positie in de gementeraad van Amsterdam en breidt haar invloed uit in de provincie en landelijke politiek. Een samenwerking met andere partijen wordt niet uitgesloten.

Elke fase stelt specifieke eisen aan de partij, die nader worden uitgewerkt.

 

Verwerving van gelden

In de statuten is hierover het volgende geregeld: Het bestuur besluit tot het instellen van een financiële bijdrage of contributie per aspirant-lid (artikel 5) en per lid (artikel 7) per boekjaar. De partij kan donateurs werven (artikel 6). Tevens kan de het bestuur besluiten legaten of andere schenkingen aan te nemen.

 

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen van de partij wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen tot het voeren en bijhouden van een bankrekening. Jaarlijks wordt in een jaarrekening verantwoording over het financieel beheer en de besteding van het vermogen afgelegd aan de algemene vergadering. Tevens wordt voorafgaand aan het boekjaar een begroting opgesteld.

 

PVDO JAARVERSLAG 2013 

De Partij van de Ouderen is ontstaan uit een groep leden van 50PLUSpartij die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wilden meedoen. Omdat 50PLUSpartij niet meedeed aan die verkiezingen is een initiatiefgroep opgericht, bestaande uit in eerste instantie vier mensen. Zij hebben zich kort verenigd onder de naam Wijs Met Ouderen, maar na enige tijd is gekozen voor de naam van Partij van de Ouderen.

Op 26 september 2013 zijn de statuten van de partij gepasseerd bij de notaris. Er is gekozen voor de verenigingsvorm. De oprichters en bestuursleden zijn Wil van Soest (voorzitter), Peter Prins (secretaris/penningmeester) en Danny de Vries (bestuurslid). Op 31 december waren zij nog in functie 

De financiële verantwoording:

Het partijbestuur heeft zich in de resterende periode van dit jaar hoofdzakelijk beziggehouden met de voorbereiding van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn flyers uitgedeeld bij het Banne Bruist Festival. De bestuursleden hebben de PvdO als partij geregistreerd bij het Centraal Stembureau in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp. De PvdO heeft zich in december gepresenteerd aan het publiek op een bijeenkomst in buurthuis ’t Anker in Amsterdam-Noord. Aan het eind van het jaar waren er elf mensen actief voor de partij.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2013

Na de registratie bij de Kamer van Koophandel en de opening van de bankrekening heeft de PvdO bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Dat betekent dat giften aan de partij fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Een aantal privé-personen hebben zich garant gesteld voor de uitgaven van de verkiezingscampagne.

In 2013 is voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen een bedrag van € 6.003 besteed. Er is in totaal € 450 aan waarborgsommen betaald. Aan giften in de vorm van kwijtgescholden facturen en bijdragen van privé-personen is € 4.432 ontvangen en € 2.021 als vordering opgenomen. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

PVDO JAARVERSLAG 2014

Aan het begin van het jaar was duidelijk dat de partij zou deelnemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden in Amsterdam en Diemen en voor de Bestuurscommissies in de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord en Zuid. Daartoe heeft een kandidatencommissie, bestaande uit twee leden van het partijbestuur, gesprekken gevoerd met kandidaten en een voordracht gemaakt voor de Amsterdamse gemeenteraad en bestuurscommissies. In Diemen gebeurde dat door het daar woonachtige partijbestuurslid die ook beoogd lijsttrekker was. Helaas bleek het niet mogelijk om ook in Weesp een kandidatenlijst op te stellen. In februari werden er kandidatenlijsten ingeleverd bij de Centrale Stembureaus. 

Ondanks concurrentie van twee partijen, die ook zeiden voor ouderen op te komen (OPA en OMA), behaalde de Partij van de Ouderen op 19 maart een klinkende overwinning: één raadszetel in Amsterdam, twee raadszetels in Diemen en drie leden in de bestuurscommissies van Amsterdam Nieuw-West, -Noord en –Zuid. In Centrum behaalde de partij net niet de kiesdeler. Na de verkiezingen geven de PvdO-fracties in deze gemeenteraden en bestuurscommissies ouderen een stem in de gemeentepolitiek.

In augustus verruilden twee bestuursleden van portefeuille. Danny de Vries werd voorzitter en Wil van Soest bestuurslid. Peter Prins bleef secretaris/penningmeester.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2014

In 2014 is er voor de verkiezingscampagne een bedrag van € 3.904 besteed. Er is in totaal € 675 aan waarborgsommen terugbetaald aan de partij. Met de gekozen volksvertegenwoordigers is een afdrachtregeling van 50 Euro per maand afgesproken. Aan giften en kwijtgescholden facturen en bijdragen van privé-personen is € 3.377 ontvangen en is € 2.785 als vordering opgenomen. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

PVDO JAARVERSLAG 2015

Het jaarverslag over 2015 kan kort zijn. De politiek van de Partij van de Ouderen wordt inhoud gegeven door de fracties in de gemeenteraden en bestuurscommissies.

Op verzoek van de Ouderenpartij Noord-Holland heeft in juli (?)  een oriënterend gesprek plaatsgevonden met het bestuur over mogelijkheden van samenwerking. Deze mogelijkheden bleken afwezig te zijn vanwege de houding van de Ouderenpartij Noord-Holland tegenover 50PLUSpartij.

In verband met de in november te houden gemeenteraadsverkiezingen in de fusiegemeenten Edam-Volendam en Zeevang heeft het bestuur in augustus de PvdO bij het Centraal Stembureau in Volendam geregistreerd voor deelname aan deze verkiezingen. Volgens de statuten wil de PvdO ouderen een stem geven in de gemeentepolitiek in Amsterdam en omgeving. Helaas bleek in de weken daarna dat het niet mogelijk was om geschikte kandidaten te vinden. Het bestuur heeft daarom afgezien van indiening van een kandidatenlijst.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015

In 2015 is aan waarborgsommen € 337,50 betaald door de partij, waarvan € 225 is terugontvangen. Met de gekozen volksvertegenwoordigers is een afdrachtregeling van minimaal 50 Euro per maand afgesproken. Aan afdrachten is €  3.625 ontvangen. Er was € 4.200 begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans. 

PVDO JAARVERSLAG 2016

Naar aanleiding van het onslag van de heer P.A. Prins uit het bestuur zijn enige jurische kosten gemaak, welke zullen worden verantwoord in financieel verslag van 2017. De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt spoeding opgestart. De vereniging is nu op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam en omliggende gemeenten.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 

In 2016 zijn aan afdrachten €  1.545 ontvangen. Er was € 4.200 begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

FINANCIELE PROGNOSE 2017

Verwacht wordt een bedrag van EUR 1.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Tevens zullen de schulden worden afgelost.

 

PVDO JAARVERSLAG 2017

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt opgestart. De vereniging is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam en omliggende gemeenten.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2017

In 2017 zijn aan afdrachten € 1.225 ontvangen. Er was € 1.200 begroot. Daarnaast is er een donatie van € 1.812 ontvangen die niet was begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

FINANCIELE PROGNOSE 2018

 

Verwacht wordt een bedrag van EUR 1.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Verwacht wordt dat een bedrag van EUR 2.000 zal worden uitgegeven aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens zullen de schulden worden afgelost.

 

PVDO JAARVERSLAG 2018

De vereniging heeft deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam en omliggende gemeenten (Diemen). Hiervoor heeft het een bedrag van 3,668.34 uitgegeven. De partij heeft een zetel in de gemeente amsterdam behaald. De vereniging heeft besloten om deel te nemen aan de provinciale staten verkiezingen. Hiervoor zijn door de partij voorbereidingen getroffen. Een samenwerking met de 50Plus partij sluit de vereniging niet uit.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2018

In 2018 zijn aan afdrachten € 2.380 ontvangen. Er was € 1.200 begroot.  Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

FINANCIELE PROGNOSE 2019

Verwacht wordt een bedrag van EUR 2.380 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Tevens zal een deel van de schulden worden afgelost.

 

PVDO JAARVERSLAG 2019

De vereniging heeft in 2019 deelgenomen aan de provinciale staten verkiezingen  in samenwerking met de 50Plus partij en een zetel behaald. Verwacht werd dat 50Plus de rekening zou betalen voor de verkiezingen. Uiteindelijk is besloten de uitgaven te splitsen.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2019

In 2019 zijn aan afdrachten € 2.115 ontvangen. Er was € 2.280 begroot. Er zijn in verband met de campagne uitgaven aan de verkiezingen voor de Provincie Noord-Holland geen schulden afgelost gedurende 2019. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

 

FINANCIELE PROGNOSE 2020

Verwacht wordt een bedrag van EUR 2.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Tevens wordt verwacht de EUR 2.500 aan schulden zal worden afgelost.

 

PVDO JAARVERSLAG 2020

De vereniging heeft in 2020 geen noemenswaardige activiteiten ontplooid.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2020

In 2020 zijn aan afdrachten € 2.115 ontvangen. Er was € 2.280 begroot. Er zijn in verband met de campagne uitgaven aan de verkiezingen voor de Provincie Noord-Holland geen schulden afgelost gedurende 2019. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

  

FINANCIELE PROGNOSE 2021 

Verwacht wordt een bedrag van EUR 2.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten.

PVDO JAARVERSLAG 2021

De vereniging heeft in 2021 geen noemenswaardige activiteiten ontplooid.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2021

In 2021 zijn aan afdrachten € 3.500 ontvangen. Er was € 2.200 begroot. Er zijn in verband met de campagne uitgaven aan de verkiezingen voor de Provincie Noord-Holland geen schulden afgelost gedurende 2021. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

  

FINANCIELE PROGNOSE 2022 

Verwacht wordt een bedrag van EUR 5.000 aan donaties, EUR 200 aan bankkosten en EUR 6.000 aan uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

PVDO JAARVERSLAG 2022

De vereniging heeft deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Hiervoor heeft het een bedrag van EUR  7.365,20 uitgegeven. De partij heeft zetels in deelraden van Amsterdam behaald.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2022

In 2022 zijn aan afdrachten € 12,800 ontvangen. Er was € 5.000 begroot. Er zijn in verband met de verkiezingscampagne uitgaven gedaan voor bijeenkomsten, drukwerk, distributie en ondersteuning voor een totaal van EUR  7.365,20. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

  

FINANCIELE PROGNOSE 2023 

Verwacht wordt een bedrag van EUR 2.000 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten.