Programma

1. Algemeen 
De Partij van de Ouderen geeft ouderen een stem in de gemeentepolitiek. Door het optreden van onze fractie zullen andere partijen ook meer aandacht aan ouderen gaan besteden. Binnen het college moet een coördinerend wethouder ouderenbeleid worden aangesteld om te waarborgen dat de positie en belangen van ouderen worden veiliggesteld. De gemeente blijft zich actief opstellen tegen discriminatie en racisme. 

2. Veiligheid 
Ouderen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner heeft recht op veiligheid. Het gevoel van veiligheid wordt bevorderd door goede straatverlichting, veilige fiets- en wandelroutes, goed onderhouden groen, meer blauw op straat en snel reageren op klachten over onveilige situaties. We steunen de politie bij het opzetten van een ouderennetwerk. Er wordt opgetreden tegen mishandeling van ouderen. Er worden meer schone en veilige openbare toiletten geplaatst. 

3. Werk en inkomen 
De positie van 45+ers op de arbeidsmarkt is desastreus. De gemeente moet hen actief en voortvarend bemiddelen naar werk. De ervaring van ouderen moet worden ingezet bij het inwerken van jongeren. Daarvoor worden ‘kangaroobanen’ of ‘tandembanen’ ingevoerd, zoals bij het vroegere ‘leerling-gezel-meester’. De gemeente bevordert actief de werkgelegenheid in de bouw, de ICT en het toerisme. De gemeente benut de mogelijkheden van armoedebestrijding en schuldhulpverlening optimaal. De sociale werkvoorziening blijft behouden. 

4. Wonen 
Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen in betaalbare huisvesting. De gemeente bevordert actief nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Er moet voldoende huurvoorraad voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen blijven. De gemeente maakt scherpe afspraken met woningbouwcorporaties over instandhouding betaalbare woningen. Verkoop van sociale huurwoningen wordt tegengegaan. Leegstaande kantoren worden verbouwd tot groepswoningen voor ouderen, zoals de stichting ‘Eigenwijs met Leegstand’ nastreeft. Starters op de woningmarkt moeten meer kansen krijgen. 

5. Welzijn 
Het welzijnswerk speelt een grote rol in de inrichting van de samenleving en bij de grote transities. Er moet meer aandacht komen voor het isolement en de grote vereenzaming van ouderen. Burgerparticipatie en buurtinitiatieven worden gefaciliteerd, onder andere door actieve inzet van sociale websites. De grote rol van ouderen in vrijwilligerswerk en mantelzorg als cement voor de samenleving moet meer worden erkend en gefaciliteerd. De gemeente bevordert en faciliteert de particuliere initiatieven voor blijvende deelname van ouderen in de leefomgeving, zoals in huiskamerrestaurants, gast aan tafel, senioren in het zonnetje, doe een wens enz. 

6. Zorg 
De zorg staat door de bezuinigingen onder grote druk. Elementair recht op zorg dreigt te verdwijnen. De gemeente moet menselijke en betaalbare zorg blijven bieden. Dagbesteding voor ouderen en gehandicapten worden in de eigen wijk georganiseerd. De huidige AWBZ-voorzieningen blijven in stand bij overgang naar de gemeente. Ze mogen niet worden uitgekleed tot bijstandsniveau. Er komen ouderenadviseurs in de zorgkantoren. Er wordt een eigen gemeentelijke zorginspectie opgericht. De voedselbank in de huidige vorm wordt afgebouwd. Er wordt aangesloten bij bewegingen voor gezond eten, stadsmoestuinen en buurt- of guerrilla-eten. 

7. Onderwijs 
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. De gemeente bevordert en faciliteert de ontwikkeling van brede scholen: één leerlijn van 2,5 tot en met 13 jaar. ‘Zwakke’ scholen worden tijdelijk ondersteund. De gemeente biedt een alternatief programma voor vroegtijdig schooluitvallers (Herstelling). Wij zijn voorstander van een levenlang leerrecht. Op alle scholen komt gezond eten in kantines. 

8. Jongeren 
Met de meeste jongeren gaat het goed. Voor hen die door oorzaken buiten hun schuld in problemen komen, is adequate jeugdzorg nodig. Bij de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten mogen deze jongeren niet tussen de wal en het schip terecht komen. Er komen speciale projecten tegen pesten en andere vormen van kindermishandeling. 

9. Sport 
Sport en spel bevorderen integratie en participatie, ook van ouderen. Er komen meer sportvoorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte (o.a. schaaktafels, vissteigers, jeu de boulebanen). Ouderen moeten met hun Stadspas gebruik kunnen maken van gemeentelijke sportaccommodaties. Geen waterbelasting in zwembaden. 

10. Vervoer 
Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer in onze gemeente. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers wordt uitgebreid. Snelverkeer en langzaam verkeer worden gescheiden. Scooters worden van de fietspaden verbannen. De gemeente voert actief beleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van brommobielen. Bezitters van een Europese gehandicaptenkaart hoeven niet nog eens te betalen als ze hun auto parkeren. Geen betaald parkeren op zondag voor mantelzorgers en familie van ouderen. Inkomsten uit betaald parkeren bestemmen voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen. 

11. Recreatie 
De natuur- en recreatiegebieden rond Amsterdam en Diemen vervullen een grote rol als groene long en wig tussen de bebouwing. Ze moeten meer toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. De gemeente mag geen openbare parken afsluiten voor festivals. De gemeente bevordert de plaatsing van oplaadpalen voor electrisch fietsen. Er komen meer rustplekken (banken), servicepunten en toiletten in parken. 

12. Dieren 
Er wordt meer aandacht besteed aan dierenwelzijn. De gemeente bestrijdt dierenleed actief. De gemeente bevordert een evenwichtig aantal herten in de Waterleidingduinen. 

13. Ontwikkelingssamenwerking 
De gemeente bevordert en faciliteert de inzet van kleine particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking. 

14. Financiën 
Het is van groot belang dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij streven naar een sluitende begroting. Gemeentelijke tarieven en belastingen worden bevroren. De erfpacht wordt gemoderniseerd. Ontduiking van gemeentelijke belastingen wordt bestreden. 

15. Gemeentelijke overheid 
De rol van de gemeentelijke overheid verandert. De gemeente moet bewonerskracht faciliteren en talenten van bewoners stimuleren. Hiervoor is het nodig dat de huidige, verkokerde ambtelijke functies worden opgeheven (zoals in de gemeente Oude IJsselstreek). Ambtenaren moeten een stimulerende rol vervullen in de netwerksamenleving, zodat bureaucratisering wordt tegengegaan. Kerntaken worden niet geprivatiseerd. Dienstauto’s met chauffeur voor wethouders worden afgeschaft. Bestuurders leveren neveninkomsten in. Afgetreden bestuurders en raadsleden worden actief naar ander werk bemiddeld. Er moeten meer ouderen in adviescommissies voor huisvesting, WMO, bijstand, e.d. 

Voor meer informatie: 
Partij van de Ouderen – Gemeente Amsterdam
Tel: 020 – 552 3428

Loading...