Partij van de Ouderen

De Partij van de Ouderen geeft ouderen nu écht een stem in de gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de Partij van de Ouderen in Amsterdam een raadszetel veroverd. Ruim 6760 kiezers stemden in Amsterdam op de Partij van de Ouderen. In Diemen waren dat er 985, goed voor twee zetels. Verder hebben we ook in de Bestuurscommissies (de voormalige stadsdeelraden) drie zetels behaald.  Wij bedanken op deze plaats alle kiezers en sympathisanten voor hun steun!

De Partij van de Ouderen is opgericht door leden van 50PLUS. Het is een partij voor alle ouderen en iedereen die ook vindt dat ouderen niet gehoord worden door de huidige politieke partijen. Wij geven hen een stem in de gemeentepolitiek.

De Partij van de Ouderen maakt zich sterk voor:

1. Ouderen moeten een stem krijgen in de gemeentepolitiek
2. Meer banen voor 45+ers
3. Stop afbraak verzorgingsstaat
4. Harde aanpak mishandeling ouderen
5. Handhaving recht op thuiszorg
6. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers
7. Geen privatisering nutsvoorzieningen
8. Behoud PGB’s
9. Verruiming Stadspas voor ouderen
10. Opheffing Voedselbank

LAAT OUDEREN NIET BUITEN DE BOOT VALLEN!

Voor meer kontakt gegevens klik hier!

 

De Partij van de Ouderen heeft een ANBI Status!

De Partij van de Ouderen heeft sinds 2014 een ANBI Status. Hiervoor publiceert de PvdO de volgende gegevens:

Naam van de instelling:

Partij van de Ouderen

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):

853211802

 

Emailadres:

info@partijvandeouderen.com

 

Doelstelling van de ANBI:

Het behartigen van ouderen in Amsterdam en omgeving; de ouderen in Amsterdam en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming; de ouderen in Amsterdam en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek; het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan;

De hoofdlijnen van het beleid van de vereninging zijn; het opstellen van verkiezingsprogramma’s voor verkiezingen in de gemeenteraden van Amsterdam en omgeving; het vormen van commissies ten einde de doelstellingen (hierboven vermeld) te realiseren. Kandidaten voor gemeeteraadsverkiezingen voor te dragen; en campagnes te organiseren voor het verkrijgen van stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en een financieel gezonde organisatie te behouden en fondsen te werven.

 

De functie van de bestuurders:

Klaas Daniel de Vries (Voorzitter), Pieter Aberkrom (Penningmeester), Wilhelmina van Soest (Secretaris)

 

Beloningsbeleid:

Bestuurder worden niet bezoldigd en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vereninging heeft geen personeel in dienst.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Beleidsplan Partij van de Ouderen 2013-2018

‘Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de partij en de besteding ervan’ (artikel 14 lid 5 statuten).

Doel en werkwijze

De Partij van de Ouderen in Amsterdam en omgeving heeft volgens artikel 2 van de statuten samengevat de volgende doelstellingen:

  1. Het behartigen van de belangen van ouderen in Amsterdam en omgeving;
  2. De ouderen in Amsterdam en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen;
  3. De ouderen in Amsterdam en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek;
  4. Het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

De Partij tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en omgeving, en verder met alle wettelijke middelen. Onder ‘Amsterdam en omgeving wordt verstaan: de gemeente Amsterdam en de aan deze gemeente grenzende gemeenten.

Dit betekent dat dit beleidsplan drie fasen beslaat:

  1. Periode tot aan de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014: het voeren van campagne en het overtuigen van de kiezers op de partij te stemmen
  2. Periode 20 maart 2014 tot volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018: het in stand houden van een gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad. In het geval de partij geen raadszetel verovert, beraadt het bestuur zich nader over de vervolgstappen.
  3. Periode vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: De PvdO staat open voor samenwerking met andere ouderenpartijen.

Elke fase stelt specifieke eisen aan de partij, die nader worden uitgewerkt.

Verwerving van gelden

In de statuten is hierover het volgende geregeld: Het bestuur besluit tot het instellen van een financiële bijdrage of contributie per aspirant-lid (artikel 5) en per lid (artikel 7) per boekjaar. De partij kan donateurs werven (artikel 6). Tevens kan de het bestuur besluiten legaten of andere schenkingen aan te nemen.

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen van de partij wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen tot het voeren en bijhouden van een bankrekening. Jaarlijks wordt in een jaarrekening verantwoording over het financieel beheer en de besteding van het vermogen afgelegd aan de algemene vergadering. Tevens wordt voorafgaand aan het boekjaar een begroting opgesteld.

PVDO JAARVERSLAG 2013

De Partij van de Ouderen is ontstaan uit een groep leden van 50PLUSpartij die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wilden meedoen. Omdat 50PLUSpartij niet meedeed aan die verkiezingen is een initiatiefgroep opgericht, bestaande uit in eerste instantie vier mensen. Zij hebben zich kort verenigd onder de naam Wijs Met Ouderen, maar na enige tijd is gekozen voor de naam van Partij van de Ouderen.

Op 26 september 2013 zijn de statuten van de partij gepasseerd bij de notaris. Er is gekozen voor de verenigingsvorm. De oprichters en bestuursleden zijn Wil van Soest (voorzitter), Peter Prins (secretaris/penningmeester) en Danny de Vries (bestuurslid). Op 31 december waren zij nog in functie.

PVDO JAARVERSLAG 2014

Aan het begin van het jaar was duidelijk dat de partij zou deelnemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden in Amsterdam en Diemen en voor de Bestuurscommissies in de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord en Zuid. Daartoe heeft een kandidatencommissie, bestaande uit twee leden van het partijbestuur, gesprekken gevoerd met kandidaten en een voordracht gemaakt voor de Amsterdamse gemeenteraad en bestuurscommissies. In Diemen gebeurde dat door het daar woonachtige partijbestuurslid die ook beoogd lijsttrekker was. Helaas bleek het niet mogelijk om ook in Weesp een kandidatenlijst op te stellen. In februari werden er kandidatenlijsten ingeleverd bij de Centrale Stembureaus.

Ondanks concurrentie van twee partijen, die ook zeiden voor ouderen op te komen (OPA en OMA), behaalde de Partij van de Ouderen op 19 maart een klinkende overwinning: één raadszetel in Amsterdam, twee raadszetels in Diemen en drie leden in de bestuurscommissies van Amsterdam Nieuw-West, -Noord en –Zuid. In Centrum behaalde de partij net niet de kiesdeler. Na de verkiezingen geven de PvdO-fracties in deze gemeenteraden en bestuurscommissies ouderen een stem in de gemeentepolitiek.

In augustus verruilden twee bestuursleden van portefeuille. Danny de Vries werd voorzitter en Wil van Soest bestuurslid. Peter Prins bleef secretaris/penningmeester.

PVDO JAARVERSLAG 2015

Het jaarverslag over 2015 kan kort zijn. De politiek van de Partij van de Ouderen wordt inhoud gegeven door de fracties in de gemeenteraden en bestuurscommissies.

Op verzoek van de Ouderenpartij Noord-Holland heeft in juli (?)  een oriënterend gesprek plaatsgevonden met het bestuur over mogelijkheden van samenwerking. Deze mogelijkheden bleken afwezig te zijn vanwege de houding van de Ouderenpartij Noord-Holland tegenover 50PLUSpartij.

In verband met de in november te houden gemeenteraadsverkiezingen in de fusiegemeenten Edam-Volendam en Zeevang heeft het bestuur in augustus de PvdO bij het Centraal Stembureau in Volendam geregistreerd voor deelname aan deze verkiezingen. Volgens de statuten wil de PvdO ouderen een stem geven in de gemeentepolitiek in Amsterdam en omgeving. Helaas bleek in de weken daarna dat het niet mogelijk was om geschikte kandidaten te vinden. Het bestuur heeft daarom afgezien van indiening van een kandidatenlijst.

PVDO JAARVERSLAG 2016

Naar aanleiding van het onslag van de heer P.A. Prins uit het bestuur zijn enige jurische kosten gemaak, welke zullen worden verantwoord in financieel verslag van 2017. De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt spoeding opgestart. De vereniging is nu op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam en omliggende gemeenten.

 

De financiële verantwoording:

Het partijbestuur heeft zich in de resterende periode van dit jaar hoofdzakelijk beziggehouden met de voorbereiding van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn flyers uitgedeeld bij het Banne Bruist Festival. De bestuursleden hebben de PvdO als partij geregistreerd bij het Centraal Stembureau in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp. De PvdO heeft zich in december gepresenteerd aan het publiek op een bijeenkomst in buurthuis ’t Anker in Amsterdam-Noord. Aan het eind van het jaar waren er elf mensen actief voor de partij.

FINANCIEEL VERSLAG 2013

Na de registratie bij de Kamer van Koophandel en de opening van de bankrekening heeft de PvdO bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Dat betekent dat giften aan de partij fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Een aantal privé-personen hebben zich garant gesteld voor de uitgaven van de verkiezingscampagne.

In 2013 is voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen een bedrag van € 6.003 besteed. Er is in totaal € 450 aan waarborgsommen betaald. Aan giften in de vorm van kwijtgescholden facturen en bijdragen van privé-personen is € 4.432 ontvangen en € 2.021 als vordering opgenomen. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

PVDO BALANS PER 31 DECEMBER 2013 IN EURO
ACTIVA PASSIVA
ING        80.00  Schulden    2,020.55
Kas        46.00  Vermogen  (2,596.55)
Waarborgsommen      450.00
     576.00      (576.00)

 

PVDO EXPLOITATIEREKENING 2013 IN EURO
UITGAVEN INKOMSTEN
Verkiezingscampagne 6003.06 Giften 6453.06
Waarborgsommen 450.00
TOTAAL 6453.06 TOTAAL 6453.06
RESULTAAT 0.00
Saldo ING 31 december 80.00

 

FINANCIEEL VERSLAG 2014

In 2014 is er voor de verkiezingscampagne een bedrag van € 3.904 besteed. Er is in totaal € 675 aan waarborgsommen terugbetaald aan de partij. Met de gekozen volksvertegenwoordigers is een afdrachtregeling van 50 Euro per maand afgesproken. Aan giften en kwijtgescholden facturen en bijdragen van privé-personen is € 3.377 ontvangen en is € 2.785 als vordering opgenomen. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

PVDO BALANS PER 31 DECEMBER 2014 IN EURO
ACTIVA  PASSIVA
ING   2,977.60  Schulden    4,806.46
Kas        46.00  Vermogen  (1,557.86)
Waarborgsommen      225.00
  3,248.60    3,248.60

 

 PVDO EXPLOITATIEREKENING 2014 IN EURO
 UITGAVEN  INKOMSTEN
 Verkiezingscampagne   4,051.85  Giften/afdrachten   6,276.85
 Bankkosten           2.40  Waarborgsommen       675.00
 TOTAAL   4,054.25  TOTAAL   6,951.85
 RESULTAAT   2,897.60
 Saldo ING 1 januari         80.00
 Saldo ING 31 december   2,977.60

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015

In 2015 is aan waarborgsommen € 337,50 betaald door de partij, waarvan € 225 is terugontvangen. Met de gekozen volksvertegenwoordigers is een afdrachtregeling van minimaal 50 Euro per maand afgesproken. Aan afdrachten is €  3.625 ontvangen. Er was € 4.200 begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

PVDO BALANS PER 31 DECEMBER 2015 IN EURO
ACTIVA  PASSIVA
ING   6,472.55  Schulden    4,806.46
Waarborgsommen      112.50  Vermogen    1,778.59
  6,585.05    6,585.05

 

 PVDO EXPLOITATIEREKENING 2015 IN EURO
 UITGAVEN  INKOMSTEN
 Waarborgsommen       337.50  Waarborgsommen       225.00
 Bankkosten         10.05  Giften/afdrachten   3,625.00
 Uittreksel           7.50
 TOTAAL       355.05  TOTAAL   3,850.00
 RESULTAAT   3,494.95
Saldo ING 1 januari 2977.60
Saldo ING 31 december 6472.55

 

FINANCIEEL VERSLAG 2016

In 2016 zijn aan afdrachten €  1.545 ontvangen. Er was € 4.200 begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

PVDO BALANS PER 31 DECEMBER 2015 IN EURO
ACTIVA  PASSIVA
ING   7,798.83  Schuld   4,806.46
Waarborgsommen      112.50  Vermogen   3,104.87
  7,911.33   7,911.33

 

 PVDO EXPLOITATIEREKENING 2016 IN EURO
 UITGAVEN  INKOMSTEN
 Waarborgsommen               –  Waarborgsommen                –
 Bankkosten      210.72  Giften/afdrachten   1,545.00
 Postzegels          8.00
 TOTAAL      218.72  TOTAAL   1,545.00
 RESULTAAT   1,326.28

FINANCIELE PROGNOSE 2017

Verwacht wordt een bedrag van EUR 1.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Tevens zullen de schulden worden afgelost.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2017

In 2017 zijn aan afdrachten € 1.225 ontvangen. Er was € 1.200 begroot. Daarnaast is er een donatie van € 1.812 ontvangen die niet was begroot. Voor de exacte cijfers wordt verwezen naar de Exploitatierekening en Balans.

PVDO BALANS PER 31 DECEMBER 2017 IN EURO
ACTIVA  PASSIVA
ING      1,890.97  Schulden         368.38
Waarborgsommen         112.50  Vermogen      1,635.09
     2,003.47      2,003.47

 

 PVDO EXPLOITATIEREKENING 2017 IN EURO
 UITGAVEN  INKOMSTEN
 Waarborgsommen                        –  Waarborgsommen                        –
 Bankkosten               132.86  Giften/afdrachten           3,037.00
 Campagne 2018           1,812.00
 Advocaatkosten           2,561.92
 TOTAAL           4,506.78  TOTAAL           3,037.00
 RESULTAAT        (1,469.78)

FINANCIELE PROGNOSE 2018

Verwacht wordt een bedrag van EUR 1.200 aan donaties en EUR 200 aan bankkosten. Verwacht wordt dat een bedrag van EUR 2.000 zal worden uitgegeven aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens zullen de schulden worden afgelost.

Loading...