Laat bewoners meebeslissen over wenselijkheid groei van toerisme’

Net als veel Amsterdammers maken de raadsleden Wil van Soest (Partij van de Ouderen) en Marijke Shahsavari (CDA Amsterdam) zich ernstige zorgen over de beheersbaarheid van het toerisme in de hoofdstad. Het CBS maakte afgelopen week bekend dat het aantal binnen- en buitenlandse toeristen in 2014 in Nederland met 6 procent is gegroeid naar 36 miljoen. Het aantal hotels is sinds 2000 toegenomen van 16.000 naar 27.000.

“De groei van het toerisme mag niet ten koste gaan van de belangrijkste functie van de stad: prettig wonen, leven en samenleven. Die balans is nu zoek. De druk van het toerisme is nu al groot en neemt steeds verder toe. Het lijkt er bovendien op dat Amsterdammers nauwelijks invloed hebben op het beleid. Terwijl zij dagelijks worden geconfronteerd met overlast,” aldus de twee raadsleden.

Zowel het CDA Amsterdam als de Partij van de Ouderen willen, middels een uitgebreide enquête, dat het stadsbestuur inspraak geeft aan de bewoners van de stad over de invulling van de varen koers inzake het toerisme. In deze enquête moet worden opgenomen hoe de bewoners van het centrum, ondermeer uit De Pijp en de Rivierenbuurt, het steeds maar verder uitdijende toerisme in de stad ervaren.

Shahsavari (CDA): “Wij willen weten hoe bewoners de drukte en de overlast ervaren, maar vooral wat zij vinden van het gevoerde beleid en wat er in hun ogen zou moeten veranderen om de leefbaarheid blijvend te garanderen”.

“In de enquête, die ondermeer mét bewonersorganisaties samengesteld zou moeten worden, willen we van bewoners ook vernemen hoe zij het dirigeren van wonen en werken naar de perifere gebieden van Amsterdam ervaren”, aldus Van Soest (PvdO), die vreest dat het wonen in het centrum van Amsterdam, vanwege het opdrijven van de onroerendgoedprijzen, straks alleen nog is weggelegd voor de allerrijksten.

GEVOLGEN TOENAME FESTIVALS BETREKKEN BIJ ENQUÊTE

De twee fracties in de Amsterdamse gemeenteraad stellen vanuit hun achterban steeds meer geluiden te horen over de nadelige gevolgen voor de leefbaarheid door het toenemend aantal festivals dat Amsterdam herbergt en willen daarom de mening van bewoners over festivals ook meenemen in de door hun voorgestelde enquête onder de bewoners.

“Wij hebben zeker oog voor de positieve effecten die evenementen met zich mee kunnen brengen, maar de festivalcultuur in onze stad slaat door. Steeds vaker worden festivals gehouden op plekken die bedoeld zijn om te genieten van de betrekkelijke rust die parken in Amsterdam bieden. In onze ogen zou Amsterdam er goed aan doen om het evenementenbeleid, dat nu versnipperd is over de verschillende stadsdelen en bestuurscommissies, centraal aan te sturen. Zo kan er beter op spreiding en intensiteit van de evenementen worden gelet. In de door ons voorgestelde enquête horen wij graag hoe de inwoners van Amsterdam hierover denken”, aldus Shahsavari en Van Soest.

Het CDA Amsterdam en de Partij van de Ouderen vinden dat de uitkomsten van de enquête onder de bewoners zwaar mee moeten wegen bij het bepalen van het toekomstige Amsterdams beleid inzake het toerisme.

ZOEK SAMENWERKING MET ANDERE STEDEN OVER SPREIDINGTOERISTEN

Naast een enquête onder de bewoners willen de Partij van de Ouderen en het CDA Amsterdam dat er wordt ingezet op het spreiden van bezoekers, een oplossing van het verminderen van de drukte, die in het recente verleden ook is aangedragen door zowel de algemeen directeur van Amsterdam Marketing, Frans van der Avert, als door Henk Markerink, CEO Amsterdam Arena en Voorzitter Cluster Toeristen en Congressen.

“Het overschot van toerisme is een probleem dat in andere grote steden van Nederland niet speelt. Zo zet de gemeente Den Haag juist in op het binnenhalen van meer toeristen. Daarom roepen wij het stadsbestuur op om juist met dat soort steden nadrukkelijk de samenwerking te zoeken, teneinde toeristen, waar wij teveel van hebben, ook te laten genieten van andere steden in ons land, hetgeen onze stad zal ontlasten”, aldus de beide raadsleden.

Schriftelijke vragen van de raadsleden Wil van Soest (Partij van de Ouderen) en Marijke Shahsavari (CDA Amsterdam) over de toename van het toerisme en de druk op de leefbaarheid

Ondertekenden hebben de eer, om namens de fracties van de Partij van de Ouderen en het CDA, op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 1) Bent u bekend met de volgende berichten: ‘Amsterdam druk? Het wordt nóg drukker’ (1), ‘Haal de bruggen op. Amsterdam gaat kapot aan toerisme’ (2), ‘Amsterdammers tegen burgemeester: Stad wordt te druk’ (3), ‘Amsterdam bespreekt overlast door teveel toeristen’ (4), ‘De Kalverstraat is mij te druk geworden’, ‘De maximale drukte is bereikt voor de Kalverstraat’ (5), ‘Toerisme wordt een te zware last voor Amsterdammer’ (6), ‘Amsterdam moet het festivalbeleid centraal aansturen’ (7), ‘Festivalcultuur slaat door’ (8), ‘Spreiding toerisme loont’ (9) en ‘Winkelstad Den Haag is het nieuwe Kopenhagen’ (10)?

Amsterdam gaat al tijden gebukt onder het alsmaar groeiende toerisme in de stad. Het CBS maakte afgelopen week bekend dat het aantal binnen- en buitenlandse toeristen in Nederland in 2014 met 6 procent is gegroeid naar 36 miljoen (!). Het aantal hotelkamers is sinds 2000 toegenomen va 16.000 naar 27.000. Een te snelle groei van het toerisme kan de balans verstoren.

2) Kan het college aangeven wat haar visie is op de gewenste balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in Amsterdam alsmede of en in hoeverre deze onder druk staat door de groei van het toerisme, en wat de stad in de ogen van het college aankan ten aanzien van het aantal toeristen, in de hele stad en specifiek in het centrum? Hoe ziet het college de rol van de informele vakantieverhuur daarbij? Hoe denkt het college de balans te kunnen herstellen dan wel bewaren?

Veel bewoners van het centrum ervaren veel overlast van toeristen; zoals drukte, herrie en wangedrag. Bovendien zien zij dat woon- en werkfuncties, ten faveure van toerisme, uit de stad verdreven worden. Zo moesten de laatste jaren diverse handelsbedrijven, de rechtbank, hoger onderwijsinstellingen, de openbare bibliotheek en enkele ziekenhuizen ruimte maken voor hotels en nog meer souvenirwinkels en sexshops. Het beleid was erop gericht om mensen die willen wonen en werken naar buiten de perifere gebieden van Amsterdam te dirigeren. Wie toch nog in het centrum wil wonen wordt geconfronteerd met torenhoge onroerendgoedprijzen. Uit een enquête (‘De Kalverstraat is mij te druk geworden’, Parool, 6 september 2014) bleek onlangs dat 77% van de bezoekers van de Kalverstraat deze straat, vanwege drukte, mijdt. Het wegblijven van winkelend publiek zou enorm slecht zijn voor de lokale ondernemers.

3) Is het college bereid om de bewoners van het centrum van Amsterdam te enquêteren over de gevolgen van het toenemende toerisme? Is het college bereid om bewoners en organisaties uit de buurten waar het om gaat te betrekken bij het opstellen van deze enquête, ondermeer over de vraagstelling, en om een voorstel voor de uitvoering van deze enquête en het beoogde tijdpad voor te leggen aan de gemeenteraad?

Amsterdam herbergt zo’n 300 festivals, die veelal gehouden worden op plekken die oorspronkelijk zijn bedoeld om van de betrekkelijke rust te genieten, zoals allerlei parken en het Amsterdamse Bos. Ook in het aantal festival is een ongebreidelde groei waar te nemen, zo is het aantal dancefestivals met maar liefst een derde toegenomen. Bovendien krijgen wij als raadsleden steeds vaker klachten van omwonenden die de nadelige aspecten van de festivals moeten ondervinden: Publieke gebieden worden soms dagen (gedeeltelijk) afgesloten, er is geluidsoverlast en festivalterreinen blijven beschadigd achter.

4) Zou u de nadelige gevolgen van de festivals willen mee enquêteren onder de bij vraag 3 voorgestelde te houden enquête onder bewoners van het centrum van Amsterdam? Zo neen, waarom niet?

5) Zou u de uitkomsten van de enquête zwaar willen mee wegen bij uw (te wijzigen) beleid inzake het toerisme? Zo ja, hoe?

6) Heeft u voorts de bereidheid om het evenementenbeleid, dat nu versnipperd is over de verschillende stadsdelen en bestuurscommissies, centraal aan te sturen, zodat er beter op spreiding en intensiteit van de festivals gelet kan worden?

Zowel Frans van der Avert, algemeen directeur van Amsterdam Marketing, als Henk Markerink, CEO Amsterdam Arena en Voorzitter Cluster Toerisme en Congressen hebben in het recente verleden gesteld dat het spreiden van bezoekers als één van de oplossingen van het toenemende massatoerisme moet worden beschouwd. Andere steden zoals Den Haag zijn, in tegenstelling tot Amsterdam, juist naarstig op zoek naar toeristen die hun stad willen bezoeken. Het Haagse Bureau Binnenstad stelt aldaar ‘Een grote slag zou Den Haag nog kunnen slaan met het vasthouden van toeristen. Nu gaan ze vaak na een bezoek aan het Mauritshuis terug naar hun hotel in Amsterdam. Den Haag laat hier enorme kansen liggen’. Het project ‘Amsterdam Bezoeken’, een constructieve samenwerking tussen de Stadsregio Amsterdam, gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, Amsterdam Marketing en de Amsterdam Economic Board, leidt ertoe dat het aantal internationale bezoekers dat vanuit Amsterdam een bezoek brengt aan de regio, én dus Amsterdam ontlast, sinds de start van het project met bijna 30% is toegenomen.

7) Is het college bereid om actief de samenwerking te zoeken met andere steden, teneinde een deel van de toeristen te spreiden over meerdere steden? Zo ja, hoe wil het college het huidige project ‘Amsterdam Bezoeken’ uitbreiden? Op welke manier wil het college de samenwerking met andere steden, zoals Den Haag, waar nog geen afspraken mee zijn gemaakt, vormgeven, teneinde Amsterdam te ontlasten? Graag een toelichting.

8) Is het college bereid om de raad blijvend te informeren over de successen van het spreiden van toeristen over de stad en over andere delen van ons land?

(1) ‘Amsterdam druk? Het wordt nóg drukker’, De Volkskrant, 28 maart 2015

(2) ‘Haal de bruggen op. Amsterdam gaat kapot aan toerisme’ NRC, 10 januari 2012

(3) ‘Amsterdammers tegen burgemeester: Stad wordt te druk’, AT5, 25 oktober 2014

(4) ‘Amsterdam bespreekt overlast door teveel toeristen’, Website Pretwerk, 4 juli 2014

(5) ‘De Kalverstraat is mij te druk geworden’, ‘De maximale drukte is bereikt voor de Kalverstraat’, Parool, 6 september 2014

(6) ‘Toerisme wordt een te zware last voor Amsterdammer’, Parool, 1 september 2014

(7) ‘Amsterdam moet het festivalbeleid centraal aansturen’, Parool, 16 september 2014

(8) ‘Festivalcultuur slaat door’, Amsterdam Centraal, 2 augustus 2014

(9) ‘Spreiding toerisme loont’, Podium, maart 2015

(10) ‘Winkelstad Den Haag is het nieuwe Kopenhagen’, AD, 28 maart 2015

 

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF
Met je abonnement verkrijg je onze nieuwsbrief met het laatste nieuws en achtergronden van de Partij van de Ouderen fractie Amsterdam. Daarnaast kun je actief meestemmen met de belangrijkste beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus aarzel niet en stem mee!
Wij haten spam. Je email zal door ons nooit worden gedeeld met anderen.
Loading...